Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3070
Authors Col·lectiu
Titles Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena
Obres fetes en lahor de la seraphica senta Catherina de Sena
Incipit & Explicits rubr.: Libell qui millor dirà a la joya en lahor de la seràphica senta Catherina de Sena, ordenat per lo senyor mossèn Jheroni Fuster, mestre en sacra theologia
text: Asserenau los núvols de l'entendre | mostrant lo sol de vostra gran doctrina … en lo jutgar tenint egual balança, | jutgam lo pris que de Ferrandis sia
Date / Place escrit València 1511-09-29 a quo
Language català
Text Type: Col. poètica
Associated Persons Persona: Tomàs de Vesach, OP (certàmen impulsat per)
References (most recent first) Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 669-727
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2908
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511? (BITECA manid 2393)
Imprint València: Joan Jofré [?], 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)
Location in witness ff. [1-20]
Title(s) Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] Obres fetes en lahor dela seraphica senta catherina de sena en lo seu sagrat monestir deles monges dela insigne ciutat de valencia per diuersos trobadors narrades lo dia de sent miquel del any M.d.xi. Essent iutges lo reuerent frare Balthasar Sorio mestre en sacra theologia e vicari general dels frares obseruants del orde de preycadors. E lo reuerent senyor canonge fira y lo noble don francisco fenollet
rubr.: [ [2]] Libell qui millor dira a la ioya en lahor dela seraphica senta catherina de sena ordenat per lo senyor mossen iheroni fuster mestre en sacra theologia
text: Asserenau / los nuuols del entendre … [ [20]] … en lo jutgar / tenint egual balança | jutjam lo pris / que de ferrandis sia
Record Status Created 1996-10-27
Updated 2018-06-13