Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1028
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/1474 | Antic 1474 | Antic L. 170 | Antic 4170o
Title of volume Secretos d Aristoteles ( al llom, a ploma a l'anglesa)
Copied 1441 - 1460

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 100 (= II + 1-55 + 89-112 + 239-242 + 6)
Collation 18 2-412 56/5 64 712 86/2 93 106
Page Layout 27 línies (f. 6)
Size pàgina 190 × 139 mm (f. 6)
caixa 132 × 82 mm
Hand humanística acurada (ff. 1-112)
humanística més cursiva i ràpida (ff. 139-141)
Watermark ocell damunt de tres torres (al f. 27) (no identificada a Briquet ni a Piccard)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: no
Pautat: línies de guia per als renglons a punta d eplom
Perforacions: sense senyals visibles de perforacions
Reclams: duen reclams horitzontals centrats els quaderns segon al quart i el sisè, manca al cinquè car ha perdut el darrer foli
Condition volum incomplet, manquen els ff. 56-88 i 113-138, arrencats pel censor; als ff. 50, 55v i 89 hi ha passatges expurgats, ratllats amb tinta negra. Els sis folis finals, que formen el 10è quadern, foren pautats, però quedaren en blanc. Al començament del volum hi ha dos folis de guardes de paper posterior, en blanc. Els ff. 239-241 tenen l’angle inferior extern deteriorat.
Binding en pergamí flexible, decorada amb dobles filets envoltant els plans en tinta marró, del s. XVII, a tres cobertes, amb senyals d'haver portat tancadors de pell
History of volume Adquirit 1735
Previous owners (oldest first) Francisco Marcuello, clergue secular 1550 [?] - 1620 [?] (anotació al f. 1: “Soi de Francisco Marcuello de Daroca”, lletra del s. XVII segons el catàleg)
Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599] 1638 ad quem (De Andrés)
Casa d'Híxar (família) 1638 a quo (De Andrés)
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Ducat d'Híxar 1735 venta a la BNM (De Andrés)
Associated persons Altres ingressà a la Biblioteca quan n'era director Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Secret dels secrets. Fotografies del Ms. Madrid: BNM 1474 (2000)
Facsímil: Microfilm del ms. 1474 de la BNM. Secret dels Secrets (1997)
Tractat a: Zamuner (2006), “Il volgarizzamento catalano Ct3 del Secretorum ps.-aristotelico e il codice 1474 della Biblioteca Nacional di Madrid”, Quaderni di Lingue e Letterature (Università di Verona)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:522
Catalogat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50, 51 i 53 , n. 29
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 4:350-1
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 20-2
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 81-3
Note la taula preliminar (ff. 1-4v) només esmenta els capítols de la primera obra del volum, el Secret dels secrets, però una mà castellana del s. XVI l'ha continuat tot incloent referència a la resta de les obres, inclús les transcrites en els folis arrencats per l'Inquisidor amb l'atribució de les obres a Albert el Gran; sembla que és aquesta mateixa mà la que va foliar el volum i va anotar la numeració de foli corresponent al final de tots els capítols de l'índex. Amb això, l'ordre del volum és: 1) pròleg; 2) taula original; 3) taula afegida al s. XVI i 4) text. A la coberta, amb la mateixa tinta que es va fer les línies que la decoren, es va anotar el núm. “121”, probablement una antiga signatura; l’anotació a llapis a l’interior de la coberta anterior “L. 170.” avui ratllada, podria referir-se a un preu en lliures pel que el llibre fou ofert o venut. No té anotacions marginals de lectura
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000039885&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1259
Location in volume ff. 1-55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1848
Pseudo-Aristòtil. Secret dels secrets
Language català
Date traduït 1201 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] C4Omença lo llibre de regiment de senyors que en altre manera es appellat secret dels secrets ordenats per aristotil al gran Rey alexandre
tit.: Letre qui aquest llibre treslada de arabich en lati la qual trames al bisbe de tripol la tenor dela qual es aquesta
prol.: Al senyor molt excellent e en la creença de la regio [sic] christiana molt feruent mon senyor en grido vero dela ciutat de Valencia nadiu e dela gran Ciutat de tripol de siria glorios bisbe e prelat phelip lo menor dels seus clergues si mateix ab feel deuocio a tots los sos manaments profereix e presenta. Senyor aytant quant la lluna sobre les steles es pus lluent e lo raig del sol dela lluna pus clar e fulgent … [ 2v] … departint lo present llibre en onze llibres dels quals onze llibres cascun conten çerts capitols e partides mas per ço quem demana yo aprofit de aquells qui aquest llibre llegiran als començaments de aquest llibre e aiustats e scrits los principis e los començaments dels dits onze llibres e los capitols tot per orde
índex: Del prolech de vn doctor en llaor de aristotil … [ 4v] … Deles aspiçies
tit.: [ 5] Lo prolech dela llaor de Aristotil
prol.: D4Eu tot poderos guart lo nostre Rey gloria dels creents e conferm lo seu realme … [ 6] … e axi ho feu alexandre e apres no fo gent nj naçio que tant hobedient fos alexandre com foren apres aquests de perçes
tit.: Lo prolech de Johan qui trasllada aquest llibre
prol. tr.: I3O Johan fill de patriçi gran torsimany de totes lengues … [ 6v] … aquest desijat llibre atrobi lo qual molt hauia çerquat e per lo qual molt hauia treballat lo qual treslladi de llengua caldea que era en llengua arabicha lo qual llibre comença a [sic] vna letra la qual trames lo qual [sic] philosof aristotil al gran Rey alexande [sic] sots la forma quis segueix
tit.: Letra de Aristotil al Rey Alexandre
text: O3 fill e molt iust conferm te deu en la via de conexer la veritat e do força e vigor al teu realme … [ 55] … e entendras tots los tractes que te posat en aquest present llibre aiudant te aquell que viu e regna per infinida secula seculorum ameN
colofó: Acabat es lo llibre apellat de regiment de senyors en altra quisa [sic] apellat secret dels secrets ordonat per aristotil al gran rey alexandre
References (most recent first) Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 61-8
Note segueixen tres grups de cinc noms de plantes cadascun, al recto i verso d'aquest foli: “Sol sequium (…) Rosa”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 30
Location in volume f. 55v
ff. 55v-85 (fol. antiga (text perdut))
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1006
Pseudo-Albertus Magnus. Llibre d'experiments d'Albert
Language català
Date traduït 1201 [?] - 1300 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55v] Libres de experiments de albert tret dels llibres de philosofia
text: S4Egons que vol lo gran philosof aristotil en molts llochs dels seus llibres diu sentencia es de llinatge de be Empero la sua oper[ac]io alguens vegades es bona e alguens vegades es mala (…) se segueix que saber mal no es mala cosa car per la cone[xença…]
Condition fragment
Associated Persons Autor (var.): Albertus Magnus ( Fol. 4)
References (most recent first) Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 173
Note resten només cinc línies, ratllades amb tinta. L'expurgador va ratllar aquestes línies i va arrencar la resta del tractat, que acabaria al f. 84v o al f. 85. A la taula de l'inici del volum, en les rúbriques completades per la mà del s. XVI, consta el títol d'aquesta obra: “Siguense algunos libros de philosophia natural y de grandes esperiencias hechos por alberto magno (f. 56)”, que era dividia en els capítols següents: “Et prjmo vn tratado dela naturaleza y virtud de algunas yerbas f. 56; Item otro tactado [sic] dela virtud de algunas piedras f. 61; Item otro tractado delas propiedades de algunos anjmales f. 81”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 35
Location in volume f. 89
ff. 85-89 (fol. antiga, text perdut)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1011
Desconegut. Tractat dels dotze signes
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1440 [?]
Title(s) in witness Item otro de los planetas y delos signos, f. 4v
Incipits & explicits in MS text: [ 89] […] Qui sera nat en lo signe de açarius aura bona ventura en aquelles coses del signe de capi cornjus [sic]. Quj sera nat en lo signe de piçis aura bona ventura en aquelles coses del signe de sagitarius:
colofó: Acabat es lo tractat dels .xij. signes
Condition fragment
Note fragment de 6 línies ratllades, només conté el final del text. L'expurgador va eliminar la resta de la obra. A la taula de l'inici del volum, en les rúbriques completades per la mà del s. XVI, consta el títol d'aquest darrer tractat: “Item otro de los planetas y delos signos f. 85”, dins del qual seria el capítol: “Item otro del nacimjento delos nj[.]os f. 87”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 34
Location in volume ff. 89-104v (Indini)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1010
Aldobrandino da Siena. Tractat de les viandes i dels beures
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1440 [?]
Title(s) in witness Tractat de les viandes e dels beures
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Comença lo tractat de les viandes e dels beures e primerament del forment
text: L4O forment es trempadament calt e es semensa molt profitosa a la natura humanal … [ 104v] … en .xv. dies sia lauat lo cap en deiu tots temps e no ab lo ventrell ple ne raure cap ne barba sino en deiu
References (most recent first) Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 183
Note a la taula de l'inici del volum, en les rúbriques completades per la mà del s. XVI, consta el títol d'aquest tractat: “Item otro tractado grande delas calidades y propiedades de diuersas viandas / assi de frutas / como de yeruas / ortalizas / aues y carnes / como de vinos / azeyte y vinagre y aguas f. 89”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 32
Location in volume ff. 105-112v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1008
Desconegut. Mort d'Aristòtil
Language català
Date traduït 1430 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105] Delo que Aristoteles hablo a la ora de su muerte disputan[do] delas propiedades del alma humana assi estando en el cue[r]po como despues y dela vnidad de vn dios criador y gouernador
text: F4O en aquell temps vn gran savi e molt famos entenent en tota sciençia que hauia nom aristotil e tots los sauis del seu temps scoltauen la sua siençia e aprenjen dell … [ 112v] … e tantost mori sobre lo qual caygueren tots los sauis plorant e cridant e digueren en aquell deu lo qual recull en la sua gloria les anjmes dels philosofs reculla la anjma tua en los tresos de la sua gloria axi com se pertany a anjma de just e dreturer hom que tu est. Amen
Note còpia poc acurada. Ni Massó ni Domínguez Bordona ni l'Inventario identifiquen l'obra com traducció del Liber de pomo. La rúbrica és de mà posterior, la mateixa que va completar la taula preliminar, amb algunes variants (p. e. a la taula preliminar diu “alma del hombre” i a la rúbrica del f. 105 “alma humana”) Seguia a aquest text un tractat que l'espurgador va eliminar: “Item otro tractado grande delas propiedades de muchas piedras preciosas f. 113”, segons es pot llegir a la taula de l'inici
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 33
Location in volume ff. 139-141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1009
Desconegut. Receptes i medecines
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139] Empastre per amalde costat o ronyons Primo
text: ssanch de draguo Bolli armenj e Mastech … [ 141v] … e saguons la quantitat del ferro si maten de dit angent per .iij. o .iiij. uoltes
Note es tracta de sis receptes, transcrites amb una cal·ligrafia molt més desacurada i ràpida que la dels folis anteriors, la primera per al mal de costat o ronyons (“Ssanch de draguo… e fferne enpastre e metren sobre la dollor que prouat es”), la segona (“Recepte per amal de morenes. Prio pren estepa e bulle ab fin vi vermell… e ab la ayude de deu gudras que provat es ”) i tercera (f. 139v “Per amal de morenes. Primo pren erba grasse… e per senblant es bo aqual sevulle enposteme que prouade es”) per a morenes, la quarta per a quartana (ff. 139v-141 “Per Amal de cortana. Primo pren aygua clare… e de dite poluore beuras fins quet age porguat que prouat es per presones [sic] de be e fa beure dite poluore ab de bon greg”), la cinquena per fer aigua de “quare” (f. 142 “Per fer ayguo dequare. Primo pren .2. sayos de faues… E si mes nas afer axj matex que prouat”) i la sisena per trencar ferro (f. 142v “Per a fer ronpre ferro per gros que sia. Primo pren uerdet… e saguons la quantitat del ferro si maten de dit angent per .iij. o iiij. uoltes”), que segons la taula preliminar formarien un petit tractat: “Item receptas para mal de costado / y mal de riñones / y de almorranas y para quartana f. 139”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-13