Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9911
Authors Desconegut
Titles O las! Hi què·m faré?
Incipit & Explicits text: O las! Hi què·m faré? | Ma sposa tinch prenyada … si·s ven con jo volria, | dotze dinés n'auré
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7 4 4 5 4 5 5…: ababccddee…
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 187-189 , n. 159 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 131-135 , n. xxviii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:e ijv-[e iij]v , n. xxvi
Girbal (1892), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 360 , n. xxiv
Note irregularitats mètriques
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9575
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 29-30v
Title(s) Desconegut, O las! Hi què·m faré?, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 29] Alia cantilena
text: O las hi quem fare | ma sposa tinch prenyada | De quj es nou se … [ 30v] … Tot aso en bone fe | Sis ven com jo volria | Dotzse [sic] dines naure
Poetic Stanza 1 x 3, 1 x 13, 1 x 16, 2 x 19,
Note a cada estrofa segueix la paraula “Coble”; la disposició de les línies d'escriptura no coincideix amb la dels versos tal com són editats per Romeu i Figueras; a l'hora de separar els versos i establir la versificació hem pres com a punt de referència l'esmentada edició de Romeu i Figueras
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2012-01-28