Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9787
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis 1480
Language català
Date compilat 1462 - 1518
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ( Nicolau Primitiu:), Ms. 136 | Antic Ms. CCCXVIII
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 11-15
Incipits & Explicits in witness pream.: [ 11] IHESUS CHRISTUS E2n nom de Jhesus e dela gloriosisima verge Maria mare sua vinga en memoria e en sdeuenjdor a tots los que legir ho volran que en lany dela natiuitat de nostre Senyor Mil quatrecents huytanta disapte qujs comptauen Setze del mes de Setembre Los magnifichs mossen Bernat Guillem … presentats segons dit e son del tenor e continencia seguent
acc.: [ 11v] MOlt magnifichs e sauis senyors dejurats dela present Ciutat en lo offici … los sien atorgats e actoritzats
rubr.: brodadores
text: PRimerament quant al art de brodadors … [ 14v] … la vtilitat e beneficj dela cosa publica dela present Ciutat e conseruacio dels officjs dessus dits
testimonis: T3Estimonjs foren presents ales dites coses los honorables en bernat Jorba […] … dels magnifichs Jurats dela Ciutat de valencia
nota: [ 15] E2 En virtut e per execucio de la dessus jncerta prouisio … e jgnorancia no puixa esser allegada
Note una anotació tardana relaciona aquest text amb altres fonts jurídiques
Record Status Created 2008-01-11
Updated 2012-02-16