Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9775
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
City, library, collection, & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness ff. 24-35v
Incipits & Explicits in witness pream.: [ 24] [S]7i fluctuant condiçio humanal sots gouern del ffranch arbitre e souint per çega cubdicia … juxta exhigencia dels cassors e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Alfonso per la gracia de deu Rey darago etc
dispositio: Considerants propri esser anos considerar ab tot studi e sollicitut en direccio dela cosa publica … [ 25v] … en quant en los presents furs nous es aaquells millorat corregit e declarat
rubr.: De aduocat et procurador de sequa
dispositio: [A]3quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notarja per dos anys o no sera creat notari … [ 34v] … Jussimus nostro sigillo jmpendenti munitam Date et acta dertuse quintadecima die Marcij Anno aNatiuitate dominj Mo CCCo vintesimo Regnique nostri quinto
auten.: Signum Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … et Ceritanie. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt Otho Episcopus detursensis … Comes Moach [?]
certificació: Sig ✠ num mei ffranciscj de arinyo Secretarij dominj Regis … [ 35] … ne coses en aquella contengudes e compresas ans contanguen en soffi‡a [?] e valor
concl.: [F2]etes fforen les dites coses e publicades dins la Ecclesia de sancta Maria de Muruedre on la Cort se celebraua … sots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats
testimonis: [T2]estimonis son quj presents foren ales sobredites coses Lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau Arquebisbe de Tarragona … e altres en gran multitut
nota: [P3]Rouehex lo Senyor Rey que ell no dega admetre ne admeta ne loctinent del dit Senyor o lo gouernador general o portans veus de aquel o sos lochtinents de aquell ne Batle general ne altres offiçials del dit Senyor puxen admetre ne admeten Recors algu de vasal o vasals de qualseuol singulars del dit brac mjlitar ne de altres en ffauor de aquells … segons que mjllor los pertanyia ans del present acte
nota: [P3]Rouehex lo Senyor Rey que per Raho de pobrea o mjserabilitata viduhitat o pupillaridat ell no dega o loctinent del dit Senyor o lo gouernador general e oportant veus de aquells o sos lochtinents Batle general o altres officials del dit Senyor a Jnstancia de algun vassall o vassalls de qualseuol singulars del braç mjlitar no puxen euocar o traure causa alguna o causes mogudes … E uol lo dit Senyor que la present prouisio dure perpetualment
Note al verso del f. 35 apareixen dues provisions reials (entrades com a notes)
Record Status Created 2008-01-09
Updated 2012-11-09