Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9598
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. xciiiva-xcviiiva
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xciiiva] Ordinacions de | consellers de Barçelona derre|rament fetes sobre les se=|guretats maritimes.
pream.: A10Ra ojats | tot hom ge=|neralment | per mana=|ment del | honora=|ble mossen | Antoni pe|re de roca | crespa … [ xciiivb] … hauents per reuocades e nulles qual=|seuol ordinacions fins lo dia present fe|tes sobre les dites seguretats
tit.: Capitol que totes fustes | cambis robes e mercaderies axi be de | vassalls del senyor Rey com se stran|gers poden esser assegurats ço es los | vassalls del Senyor Rey:deles vuyt | parts les set e los estrangers deles .iiij. |parts les tres.
intr.: P5Rimerament ordenaren los | dits consellers e promens | que tots e sengles nauilis | dits del senyor rey com de strangers … [ cxiiiira (errada per xciiii)] … e los estrangers lo quart | en la forma desus ex pressada.
tit.: Capitol que nauilis nero|bes de genouesos ne de enemichs del | senyor Rey ne de amichs qui tinguen | participi ab ells no puxen esser assegu|rats. Capitol. .j
dispositio: E4Ntes empero e declarat:que | robes ne nauilis qui sien de | persones; qui sien enemi=|gues del senyor rey: … [ f. xcviiiva] … Reten se empero los dits consellers | e promens poder de interpretar corre|gir e esmenar tot ço que enles dites co|ses los parra escur ho dubtos tota ve|gada: que ben vist los sera a lur bona | coneguda.
nota: Fonch feta la present crida | per Anthoni estradacorredor dela di|ta ciutat a tres de Juny Any Mil. | cccc. vuytanta quatre.
colofó: Aci acaben les ordinacions | derrerament fetes sobre les seguretats | maritimes.
Record Status Created 2007-09-19
Updated 2018-04-03