Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9593
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
City, library, collection, & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 128-138v (mod.)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 128] Jncipiunt fori editi per serenissimum domjnum Regem Alfonsum tercium jn villa Muriueteris publicati Jn ecclesia maiorj Nona decembris Anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadrjngentesimo vicesimoctauo
proem.: S5i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre E souint per cega copdicia et fragilitat … dels casos e varietats dels temps ocurrents
intitulatio: On nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants en cara que vltra la quis diquer ab tot sdudi [sic] et solitut en direccio dela cosa publica … [ 129v] … saluants en quant en los presents furs nous es a aquell millorat corregit e declarat
rubr.: De aduocats e de procuradors
dispositio: A3quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notaria per dos anys o no sera creat notari … [ 138v] … coses en aquella contengudes e compreses ans romanguen en sa força e valor
datatio: F3etes foren les coses damunt dites e publicades dins la sgleya de santa Maria dela vila de Muruedre on la cort celebraua dijous ques comptaua nou dies del mes de desembre … en lany dela nativitat de nostre senyor M cccc xxviij E del Regne del dit senyor lo any Tretze presents consintents e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats
testimonis: T3estimonjs son quj presents foren ales sobre dites coses lo Reuerent pare en christ Mossen dalmau … consellers del dit senyor e altres en gran multitut
Record Status Created 2007-09-07
Updated 2012-01-28