Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7973
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-20
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler, Pere Posa, 1482 - 1484 (Catàleg)
Barcelona: Nicholas Spindeler, 1483 ca. - 1484 (García Craviotto)
Barcelona [?] (Catalogue): Nicholas Spindeler [?], 1484-06-03 [?]
Tarragona [?] (Haebler): 1484-06-03 [?]
1484 [?] - 1485 [?] (ed. Font Rius)
Location in witness ff. 141va-148rb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 141va] Segueixen se les ordinacions/ nouament fetes sobre les se/guretats maritimes
acc.: Ara hoiats tot hom generalment/ per manament del honorable mos/sen Anthoni pere de rocha crespa/ caualler ragent [sic] la vegaria … tant com ha esguart a sa iurediccio
intr.: Ordonaren los conssellers e promens dela dita ciutat: que com en/ temps passats sien stades fetes diuer/ses ordinacions sobre les segure/tats maritimes … fetes sobre les dites seguretats
tit.: Capitol que totes fustes can-bis [f. 141vb] robes e mercaderies axi/ de vassalls del senyor Rey/ com de estrangers poden es/ser assegurats ço es los vas/salls del senyor Rey deles/ vuyt parts les set e los estran/gers deles .iiij. parts les tres
text: Primerament ordonaren los dits/ consellers e promens que tots e sen/gles nauilis e fustes … [ 148rb] … dubtos tota vegada que ben vist/ los sera a lur bona coneguda
epíleg: Fonch feta la present crida per mi/ Anthoni strada corredor dela ciu/tat a tres de Juny Any Mil cccc/ vuytantaquatra. Aci acaben les ordinacions/ novament fetas sobre les se/curetats maritimes
Record Status Created 2004-06-12
Updated 2012-01-28