Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 7908
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 99-V1-6 | Antic 79-III-32 | Antic 98-B-32
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 88v-89
Incipits & Explicits in witness acc.: [ 88v] Jesus
rubr.: Sententia donade sobre lopris en lahors del Jlluminat Egregi E gran Doctor mestre Ramon Lull posat perlo discret Nanthoni Maçot scriuent
text: Lo nom de Deu Jnvocat | Pare Fill sant sperit | Quis hu en Trinitat … [ 89] … Del qui content non sera | La part sua Volem sia | Da dela Verge Maria
colofó: Frater Franciscus Perera sacre Theologiae professor et ad hoc altum Judicium assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre conjutge
colofó: Dada lesta e publicade fonch la demunt dita sententia demanament dels dits molt Reuerends E honorables Jutges per mi Ramon Lull nothari scriua dela present Causa diumenge á sinch de Juny any dela natiuitat de nostre Redemptor Mil Sinch cents y dos hora e loch dessus assignats presents les dites parts e presents per testimonis los Reuerend\s/ e Magnifich [sic] Mestre Fransesh cassa mestre en sacra Theologia del Orde de frares menors E Guillem de Puigdorfila donzell de Mallorque E molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Record Status Created 2004-06-03
Updated 2012-01-28