Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 775
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1551
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Sentència reial per causa de les turbacions passades
Language català
Date promulgat 1481-11-05
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 | Antic y.d.12 | Antic VII.θ.7 | Antic III.M.21
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 239-245v
Incipits & Explicits in witness acc.: [ 239] Los noms de nostre senyor Jhesuchrist e dela humil gloriosa mare sua humilmen Jnuocats
intr.: NOS don fferrando etc. vist lo poder a nostra Magestat per la cort general en la present Ciutat conuocada que de present en aquella se celebra atribuint en e sobre los Jnteressos e differencies que eren e son de part a part prouenjnts per causa deles passades turbacions del principat de Cathalunya lo qual poder a nos per la dita Cort atribujt es del tenor seguent
pream.: La cort general del principat de Cathalunya conuocada e la qual apresent se celebra per la Magestat del Senyor .Rey. en la Ciuatt de barchelona ha feta delliberacio que attes nos poden concordar los jnteressos particulars e differencies que son de part apart dins lo dit principat … [ 239v] … statuhim e ordenam en e per la forma seguent
dispositio: PRimerament ateses les differencies que son peruengudes per causa deles dites turbacions sobre les alienacions jnpigneracions e ocupacions fetes … [ 245v] … e atorgar aquells encara que aquells fossen propio motu o a suplicacio deles parts
execució: Lata fuit hoc … alijs jn multitudine copiosa
Note segueixen uns folis en blanc (246-248) i entre els ff. 249-253v es transcriu un text que comença: “[a]3ccessit Mascaron ad omnipotens dei presentiam et ayt Creator (…) [f. 253v] benedictum fructum ventris tuj Expulso diabolo nobis hostende.. Amen”; el f. 254 també és en blanc i segueix una edició de les Constitucions de Catalunya, corts de 1493 (Barcelona, Rosenbach 1494)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28