Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 759
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1412 - 1413
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 | Antic y.d.12 | Antic VII.θ.7 | Antic III.M.21
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 179v-187 (fol. mod.)
ff. cxxviiijv-cxxxvij (fol. ant.)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 179v] [C]2onstituciones Regis Fferdinandj jn curijs Barchinone
tit.: De no jurar
intr.: [E]2Nuers la honor e Reuerencia de nostre senyor deus e de nostra dona sancta Maria gloriosa verge mare sua humjlment e deuota entenents e ab sobiran voler e studi squjvants e del tot foragitants los illicits e detestables juraments … [ 180] … negligents seran atrobats encorreguen sens tota remissio pena de priuacio de lurs officis
tit.: De no Jugar
text: [L]2A constitucio del Rey en pere en la primera cort de barchinona feyta per la qual Taffureria en lo principat de Cathalunya es destrouida e tolta … [ 187] … en lo present capitol jur lo dit prothonotarj aytant com toque son offici plau al senyor Rey
execució: [V]2Olumus preinserta capitula et omnia et singula … mandamus de certa sciencia et expresse jnclito jnfants Alfonso etc. Datum et Actum jn domo seu reffetorjo Monasterij fratum predicatorum Barchinone xxj. Junij Anno dominj M.CCCC.xiij
Note als ff. 187-190v es transcriuen capítols del mateix rei, a les corts de Barcelona, en llatí, però amb les rúbriques en català: f. 187: “Dels abusos dela pau e dela Treua”; f. 190 “Deles causes dels miserables pobills e vidues”, mentre que la darrera de les rúbriques és en llatí f. 190v: “De libelo dando vel euitando contra crimjnosum delatum”; als ff. 191-193v segueixen capítols en llatí, també referents a les mateixes corts, amb la rúbrica general: “[C]apitula Sacramentalis” i amb els títols en català a partir del f. 193: “Dela forma dela eleccio dels Capitans” i f. 193v: “Executoria deles predites ordinacions”. Segueixen, de la mateixa cort, altres disposicions en llatí ff. 193v-195 amb les rúbriques en català: f. 193v “Dels anants a comparer dauant la audiencia com a citats per pau e Treua com son guiats e assegurats sots fe dela Magestat”; f. 194v: “De seruar en los clams de pau e treua en citar e en moderar los vsatges e Constitucions generals” i “Dela confirmacio dela concordia del Cardenal de Comenge”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28