Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 672
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-VI-34
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Joan Bernat, 1495-05-08
Location in witness ff. 1ra prel.-12ra prel. + iira-cclxvijvb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] libre deles dones mestre francesch exjmenjs [a l'orla del frontispici]
tit.: [ 2ra prel.] A8Questa | seguent | taula del | present li|bre com|post per | lo Reue|rend me|stre Francesc eximençi del | orde dels frares menors | profes en la sagrada theo|logia: e dirigit ala molt | noble senyora Dona San|xa ximeniç de Arenos Com|tessa de prades: Conte su-|maria mentlo [sic] quis tracta en quiscuna part segons se seguex.
índex: La primera part tracta gene-|ralment de aço qui adones per-|tany … [ 12vb prel.] … Assi fenex la taula del present libre
rubr.: [ iira] En nom de nostre Se|nyor iesu christ. | Comença lo libre vul-|garment appellat deles | dones ordenat e compi|lat per lo Reuerend me|stre en sacra theologia | del orde de fra menors | Dirigit ala molt noble | senyora dona Sanxa de | Arenos Comtessa de pra|des. | Segueix lo preambol.
pream.: A8 La molt | alta he | molt ho|norable | senyora | mia la se|nyora dona san|xa … [ iiva] … E a | lur profit los titols dels quals | tractats e delurs capitols son | hordenats sots la forma quis | seguex
rubr.: [ iiva] Capitol primer que Jhesu|christ per gloria y eximpli nostre ha | fetes puiar infantes e dones | en perfeccio Euangelical
text: I5Esu crist eternal deu | e incomutable prin|cipi de tota creatur-|a e perfet redem-|ptor de tot huma-|nal natura per glorificar la | altea dela sua virtut e poten-|tia no solament afer [sic] puiar al|guns homens enla auengelical [sic] perfeccio e vida … [ CCLXVIIvb] … E pertal quant | leuierament cascuns en esta vida | erran: e desfalli [sic] en moltes coses: | ço que diu lo apostol. per tal tot | ço que esa açi:vull que tostempssia sots|mes a correctio dela sancta mara | sglesia: e dels piadosos seruidors | de Jesu christ
colofó: Acabat fou lo present li-|bre vulgarment dit deles | dones en la noble Ciutat | de Barçelona per mestre | Johan Rosenbach Ala-|many a instancia del dis-|cret en Johan Bernat no|tari e scriua dela cort del | oficial del Reuerend Se|nyor Bisbe de Barçelona | en lany dela natiuitat de | nostre senyor Jesu christ. | Mil. CCCC. LXXXV. | a vuyt dies del mes de | Maig. [segueix la marca de l’impresor també en vermell]
References (Most recent first) Tractat a: Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-04-13