Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5627
Format llibre. edició. imprés
Title Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner
Associated persons Manuel Sanchis Guarner (Ed.)
Place / Publisher València: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de València
Date / Location 1974: pp. lii + 58 ff. no numerats + 104
Source of Data for Works texid 3319 Antoni de Vallmanya, Sou vós sens par, Verge, dona polida, escrit 1474 ca.
texid 3229 Bartomeu Dimas, Si m'atrevesch entrar l'escura silva, escrit 1474 ca.
texid 3327 Bartomeu Salvador, Doctor en lleis, A vós qui nou cors ha glorifficada, escrit 1474 ca.
texid 3191 Berenguer de Cardona, Mare de Déu, eternalment prevista, escrit 1474 ca.
texid 3192 Berenguer de Cardona, Sagrat vaxell, archiu sobreycel·lent, escrit 1474 ca.
texid 3211 Bernat Despuig, D'escuredat tenint la pensa llesa, escrit 1474 ca.
texid 1533 Bernat Fenollar, Prevere, D'acte semblant tan virtuós, escrit 1474
texid 3312 Bernat Fenollar, Prevere, L'alta sens par, humil verge Maria, escrit 1474-02-11 a quo
texid 3335 Bernat Fenollar, Prevere, Los qui·m desiau loar, escrit 1474 ca.
texid 3313 Bernat Fenollar, Prevere, Mirant, senyor de molta reverència, escrit 1474 ca.
texid 3314 Bernat Fenollar, Prevere, Puix Déu jamés les gràcies nos dóna, escrit 1474 ca.
texid 3153 Francesc Barceló, Cavaller, Obriu, obriu, senyora vostres còfrens, escrit 1474 ca.
texid 3329 Francesc Vilalba, Alta sens par, santa Verge Maria, escrit 1474 ca.
texid 3332 Francesc de Sant Ramon, Qual dignitat ab la vostr·és egual, escrit 1474 ca.
texid 3197 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Mare del Fill al Qual sou filla vera, escrit 1474 ca.
texid 2209 Genís Fira, Ans que pecant, general malaltia, escrit 1474 ca.
texid 3291 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Mare de Déu ésser no merexqué, escrit 1474 ca.
texid 3333 Jaume Roig, Visrey, pel Rey nostre Johan altíssim, escrit 1474 ca.
texid 3331 Jeroni Monçó, A l'enteniment, si gràcia l'affina, escrit 1474 ca.
texid 3255 Joan Gamissà, A tu m'acost, mare del Creador, escrit 1491 ad quem
texid 3325 Joan Guerau… Por ab gosar ardiment e temor, escrit 1474 ca.
texid 3323 Joan Llençol, Alt en lo cel, la geraxia canta, escrit 1474 ca.
texid 3318 Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
texid 2908 Joan Roís de Corella, Cavaller, Terme perfet del etern consistori, escrit 1474 ca.
texid 3322 Joan Sobrevero, Perquè lohar puga vostra senyoria, escrit 1474 ca.
texid 3317 Joan Verdanxa, Pont del gran cel, del parahís escala, escrit 1474 ca.
texid 3328 Joan Verdanxa, Port de virtuts, no perillosa plaja, escrit 1474 ca.
texid 3334 Joan Vidal, Parlar de vós, alta senyora nostra, escrit 1474 ca.
texid 3315 Joan de Nàjera, Prevere València, Molt més que spectable senyor virtuós, escrit 1474 ca.
texid 3326 Joan de Sant Climent, Santa dels sants, pus sou vengud·al segle, escrit 1474 ca.
texid 2897 Joan del Bosc, Flach és l'enginy si vós no m'ajudau, escrit 1474 ca.
texid 3204 Jordi Centelles, Canonge de València, De fe, d'amor, la més encesa flama, escrit 1474 ca.
texid 3213 Llorenç Diamant, Lo tan alt grau, pura Verge Maria, escrit 1474 ca.
texid 3199 Lluís Català, En tantes parts vostra bondat destil·la, escrit 1474 ca.
texid 3277 Lluís Garcia, A vós per lohar, dels àngels senyora, escrit 1474 ca.
texid 3320 Lluís Munyoç, Verge sens par, de les castes pus casta, escrit 1474 ca.
texid 3110 Lluís d' Alcanyís, Per vós loar he mester vostra força, escrit 1474 ca.
texid 3237 Mateu Esteve, Lo gran estat de vostre alt linatge, escrit 1474 ca.
texid 3324 Miquel Peres, Del més alt cel haveu ubert la porta, escrit 1474 ca.
texid 3330 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mare de Déu, qui sols pogués meréxer, escrit 1474 ca.
texid 3321 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O pur engast de l'alt carvoncle feta, escrit 1474 ca.
texid 3111 Pere Alcanyís, Altisme Déu, Vós qui sou nostra via, escrit 1474 ca.
texid 3158 Pere Bell, Clara virtut, mirall de sancta vida, escrit 1474 ca.
texid 3316 Pere Peres, Qui s'atreveix vostres lahors comptar, escrit 1474 ca.
Record Status Created 2005-04-09
Updated