Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5603
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: Deuteronomi
Bíblia del s. XIV AT: Deuteronomi
Liber Helleaddabarim id est Deuteronomium
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8127
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. lxxixvb-cra
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxixvb] Açi sacaba lo quart libra dela lig la qual los jueus apelan vedegaber e nos apellam ljbre de nombres. Comença lo .v. libre dela ley lo qual los Jueus apellam adjbarim e nos lo apellam devtro muemj [sic] Capitol primer
text: E7 aquestes son les paraulas que parla moyses atot Jsrael … [ cra] … E en totes les marauellas que feu moyses auista de tot israell
ID no. of Witness 2 cnum 8926
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 87rb-107rb ff. lxxxxvrb-cvrb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 87rb] Aci acaba lo quart libre de moyses lo qual los jueus apellen vegedaber e nosaltres lo apellam libre de nombres E comensa le qujnt libre de moyses que los jueus apellen aleabadarjm he nosaltres lo apellam vteronomjni [sic] capitol prjmer
text: A11Questas son Las paraulas Que moyses Parla atot yrrael … [ 107ra] … e en totas las grans marauellas que feu moyses [f. 107rb] a vista de tot lo poble de yrrael
ID no. of Witness 3 cnum 8230
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 99vb-121vb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 99vb] Aci comensa lo v. libra dela ley lo qual los Juheus apellan Elle Addabarim e nos lo apellam de Vtero Numeri Capitol primer
text: A8questes son les paraules que parla moysen atota la congregacio de ysrael … [ 121vb] … e les distincions qui son depertides
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2008-12-17