Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5573
Format llibre. edició. microfitxa
Title Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1
Associated persons Francesc J. Gómez (Ed.)
M. Vilaseca (Col.)
Place / Publisher Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Cançoners catalans medievals. Concordances - Fundació “La Caixa”
Date / Location 2000:
Source of Data for Works texid 1452 Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
texid 1960 Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
texid 3521 Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3524 Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3526 Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3528 Antoni de Vallmanya, Qual un de tants dir porà qu'ell no senta, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3529 Antoni de Vallmanya, Quala vuy és que per amar lenguescha?, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3530 Antoni de Vallmanya, Sentir no pot, un'amor tan encesa, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3531 Antoni de Vallmanya, Si tardas veus he fallit en respondre, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3533 Antoni de Vallmanya, Vostres viltats me foren manifestes, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3525 Antoni de Vallmanya, ¨Qual és aquell envejós qu'à bastat, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3346 Arnau March, Presumptuos Cors, ple de vanitats, escrit 1410 - 1430
texid 3843 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
texid 3891 Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
texid 3940 Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
texid 3941 Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
texid 3955 Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
texid 3161 Bartomeu, En lo món trop molts hómens relladors, escrit
texid 3162 Bartomeu, Enamorats de sentiment grosser, escrit
texid 3163 Bartomeu, No stà bon seny a home qui molt fia, escrit
texid 3565 Berenguer de Vilaregut, A Dieu prey me fira l'am, escrit
texid 3465 Blai Seselles, Dona gentil e d'accellent natura, escrit
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 3602 Desconegut, A, Senyor meu! com és gran pietat, escrit
texid 4255 Desconegut, Ador-te, Creu verísima e sancta, escrit
texid 4169 Desconegut, Armem-nos, vers crestians, escrit
texid 4172 Desconegut, Bé puch penar e vós voler-me mal, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4177 Desconegut, D'aquell poc espai que tristor consent, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 4180 Desconegut, D'una vella scaxalada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1248 Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
texid 4256 Desconegut, Dins un castell edificat en roca, escrit
texid 4149 Desconegut, Estant prostat axí com adorava, escrit 1301 - 1400
texid 4186 Desconegut, Força·m destreny, molt discreta senyora, escrit
texid 4187 Desconegut, Galana sou tant, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4260 Desconegut, Jerma Rafel, lo nom d'aquella dama, escrit
texid 4261 Desconegut, Jo de vós saber volria, escrit
texid 4192 Desconegut, La mi'amor, pus no us puch dar entendre, escrit
texid 4196 Desconegut, Ma voluntat he donada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4200 Desconegut, Mossén Joan, pus sou desnaturat
texid 4205 Desconegut, No·m sé si s'és mon servell, escrit 1458 - 1461
texid 4204 Desconegut, No·s cos huma qui bastas a comprendre, escrit
texid 4206 Desconegut, No·us vullau metr'en amar, escrit
texid 4210 Desconegut, O cruel ventura mia!, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4208 Desconegut, O! be puch dir que mala sort, escrit
texid 4151 Desconegut, Pater noster poderós, escrit 1487 ca.
texid 4257 Desconegut, Per lo gran pes de la manta bastida, escrit
texid 4219 Desconegut, Pus que d'amar vós fets merxanderia, escrit
texid 4220 Desconegut, Pus que sou de mi amada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4221 Desconegut, Pus que vostre fonament, escrit
texid 4258 Desconegut, Rar no és tu a donar benefici, escrit
texid 4229 Desconegut, Senyora, cors magniffich, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4209 Desconegut, Si de la dolor d'absencia, escrit
texid 4237 Desconegut, Un fermall se ab nou perles molt belles, escrit
texid 4238 Desconegut, Una senyora que ací ha, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4240 Desconegut, Vida e mort me donen molt sovent, escrit
texid 3236 Estanya, Rich so denuyts e pobre de conort, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1410 Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457
texid 3201 Francesc Centelles, Donosa sou, bella, sens gens offana, escrit
texid 4284 Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
texid 3541 Francesc Ferrer, Huyt letras són e la meytat vocals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 4288 Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no à vist, escrit 1425 - 1458
texid 3549 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Sí com l'infant quant aprent de perlar, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3298 Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors il·lumina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3299 Francí Guerau, Cert, com no·us veig, senyora de mon cor, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3303 Francí Guerau, Un gran espant de tots espants major, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3413 Francí Joan Puculull ~ Joan Fogassot… Qual voleu mes, e sou de bon acort, escrit 1400 - 1470
texid 3242 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Reyna de pretz, doctrina dels saubens, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3296 Guàrdia, Per dos estrems tinch l'espirit destret, escrit
texid 5371 Jaume Escrivà, Amor, Amor, quisvulla us don lausor, escrit 1450 [?]
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 4294 Jaume March, Sus en lo mig de la costa, escrit 1410 ad quem
texid 3439 Jaume Safont, En leonard si be mon spirit, escrit 1484 ad quem
texid 3031 Joan Basset, Per gran raysó, cruel dona malvada, escrit 1400 - 1425
texid 4322 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A mi mateix cove que digua: “Ffora”, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3604 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
texid 4333 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alguns han dit e volgut sostenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4338 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anar-me'n vull. Per so prench comiat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4339 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ans Déu creas enjelical natura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4380 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4330 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4347 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4349 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Car fort teniu, dona, virtut sens frau, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4356 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De ben servir no son llas ni cançat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4362 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuixs parti de vos, ma bell'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4365 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un gran prat, a totes parts e cayre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4368 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona del món no·m pot jens enguenar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4373 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Elienor, per tant com fos m·aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4377 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Encalssant fuig del c'atenyer volrria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4397 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Increat Déu, sol creador, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4400 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja volgués Déu que posques abstenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4403 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'enemorat qu'en temps antich amava, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4412 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Merce de mí ajes, mon sol Senyor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4425 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Guarau: pus lo temps es vengut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4433 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Per gran rao, Verga dona, digist, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4439 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Permès a Déu haver feta presó, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4443 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pobre de joy e malestruch d'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4444 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4461 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui de mi·us dix que ffos anamorat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4462 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4463 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Regne divis es desolat, perdut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4475 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sostenir pot dona, secretament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4488 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4490 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tu·m fas partir, per qui jo romendria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4493 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4499 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vos sou sens par Verje, dona polida, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 1561 Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
texid 3252 Joan Fogassot, Dels doctes fels congregat per posible, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 3254 Joan Fogassot, Infinits mals divisio·ns aporta, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 5406 Joan Fogassot, Lo prepossat, per que·m par que sit fort, escrit
texid 5409 Joan Fogassot, Mon bon amich, a mi par avident, escrit 1458 a.
texid 3257 Joan Fogassot, Per lo camí breu sens peril, dresera, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3258 Joan Fogassot, Ploren mos ulls llàgrimes no lensants, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3259 Joan Fogassot, Qual orador te lengu 'axi diserta, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3260 Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
texid 3261 Joan Fogassot, Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3437 Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Comtat de Cocentaina, Gens no cregau que la vostr·onor, escrit 1484 ad quem
texid 4526 Joan Salom, Pere gentil e de bona manera, escrit 1458 ca.
texid 4311 Joan de Masdovelles, Claredat gran de continu reté, escrit 1460 ad quem
texid 4313 Joan de Masdovelles, En tres parts és vòstron nom dividit, escrit 1460 ad quem
texid 4314 Joan de Masdovelles, Famós, gentil, imitant bons estils, escrit 1460 ad quem
texid 4317 Joan de Masdovelles, Per lletres vuit se confix lo gran nom, escrit 1460 ad quem
texid 4315 Joan de Masdovelles, Quipadanam farup damiracundi, escrit 1460 ad quem
texid 4318 Joan de Masdovelles, Senyora molt singular, escrit 1460 ad quem
texid 4319 Joan de Masdovelles, Si los burlats voleu, burlats, burlar, escrit 1460 ad quem
texid 4320 Joan de Masdovelles, Sol era jo de treballs abundant, escrit 1460 ad quem
texid 4321 Joan de Masdovelles, Un fermall sé de cinc perles hornat, escrit 1460 ad quem
texid 3431 Joan de Rocafort, Enamorat no fon més de Isolda, escrit
texid 3445 Jordi de Sant Jordi, Ajustat vey d'amor tot lo poder, escrit 1420 ad quem
texid 3452 Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
texid 3458 Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
texid 3455 Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
texid 1906 Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3453 Jordi de Sant Jordi, Un cors gentil m'a tant enamorat, escrit 1424 ad quem
texid 4150 Lleonard Vallseca, Vuy gran maytí auzí votz d'una trompa, escrit 1301 - 1400
texid 3469 Lleonard de Sos, A volentat a consentir molt presta, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3478 Lleonard de Sos, Enemorats qui teniu prim sentit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3480 Lleonard de Sos, Lo meu deport es poder vos mirar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3482 Lleonard de Sos, Passionat tench lo meu spirit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3492 Lleonard de Sos, Pus amant muyr e mon pler se cambia, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3495 Lleonard de Sos, Si tot lo temps despenia'n pensar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3473 Lleonard de Sos, Çell qui mal diu daltri ne sa delita, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3392 Lluís de Peguera, No crec sapiau la casa, escrit
texid 3419 Lluís de Requesens, Ans de molt temps veureu los confesós, escrit 1400 - 1500
texid 3421 Lluís de Requesens, No ha molts iorns parlant ab vna dona, escrit 1400 - 1500
texid 3423 Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3424 Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
texid 3425 Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3426 Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona mistat, escrit 1400 - 1500
texid 3427 Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat, escrit 1400 - 1500
texid 3566 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3567 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3572 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3568 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, No's pus amor sino ço que jo sent, escrit 1410 [?] - 1450 [?]
texid 3571 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
texid 3569 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3570 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Sobres d'amor m'a tret de libertat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3580 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Tant jo no pens que ja no puch entendre, escrit 1408 [?] - 1428 [?]
texid 3287 Martí Garcia, No puix forçar tan lo voler, escrit 1400 - 1500
texid 3289 Martí Garcia, Per gran desir, Dona, que·m ve de vos, escrit 1401 - 1500
texid 3372 Miralles, Les perles nou que vós haveu triades
texid 3373 Miralles, Los sants pastors, en la nativitat, escrit
texid 3374 Miralles, Quan yo bé pens lo que jamés pensava
texid 3375 Miralles, Un rich joiel natur'à produït
texid 3391 Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
texid 3160 Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
texid 3119 Pere Antoní, Del “sol” calor sovint a mi deté
texid 3121 Pere Antoní, Dels dos combats, me sembla pus estret, escrit
texid 3120 Pere Antoní, Lo meu senyor, bé veig que res no costa, escrit
texid 3122 Pere Antoní, Nou perles scé qui són molt stimades
texid 3123 Pere Antoní, Trepodion baracasín xacundi, escrit
texid 3212 Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4504 Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4506 Pere Joan de Masdovelles, Temps és stat que m'anàveu pastar, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
texid 3305 Pere Lluís Valta, Ara recort lo qui no recordava, escrit 1450 - 1500
texid 3537 Pere Lluís Valta, Com no pensau que·us ám extremament, escrit 1450 - 1500
texid 3538 Pere Lluís Valta, Si lo sentit de vós, qui sou sentit, escrit 1450 - 1500
texid 3539 Pere Lluís Valta, Un castell scé ab nou torres gentils, escrit 1450 - 1500
texid 4737 Pere Lluís Valta, Un castell scé, no fet per mans de hom, escrit 1450 a quo - 1500
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3803 Pere March, Blanxa y bella n'és la costa, escrit 1412 ad quem
texid 3805 Pere March, Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan, escrit 1412 ad quem
texid 3808 Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
texid 3511 Pere Tresfort, Gran carech han huy tuyt l'om de paratge, escrit
texid 3576 Pere Vilaspinosa, Tant fort treball me dóna·l pensament, escrit 1458 a.
texid 3109 Pere d' Abella, Pus axit plau ta bandera estendre, escrit
texid 1832 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
texid 4541 Pere de Torroella, Ivó, car fill continuu per tu plor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4545 Pere de Torroella, Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4550 Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4551 Pere de Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4553 Pere de Torroella, Pus no us dement ignorança l'entendre, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4554 Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 5063 Pere de Torroella, Resposta a una letra que li fa Francesc Ferrer, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4555 Pere de Torroella, Si volreu enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 3414 Rafel, Jo no pens que·n res no sia, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 3415 Rafel, Los dos primers del vostre nom molt hama, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3389 Simó Pastor, Per divulgar la pratica dampnada, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3542 Valterra, Les letres huyt, pertidas per eguals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
texid 3107 Vilagut, Certes dich, pus que la millor, escrit
Source of Data for Witnesses cnum 3289 MS: Desconegut, De tantes virtuts portau vestidura, escrit 1450 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3, 1491 - 1500
Record Status Created 2005-02-23
Updated 2011-03-24