Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5564
Authors Consolat de Mar
Titles Ordinacions sobre el dret del periatge
Date / Place promulgat Barcelona 1454-02-19
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts Part de texid 11445 Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
Subject Barcelona
DRET
MAR
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8084
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 (BITECA manid 1961)
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 55v-60
Title(s) Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1454-02-19
Incipit & Explicits rubr.: [ 55v] Translat dela prepositio feta En vn consell de vint / Celebrat per los honorables Consols dela Mar / A xviiij de ffebrer Any M.CCCCLiiij / E dela determinacio / e conclusio enlo dit consell feta / Sobre la conseruacio / o tanir en condret la dreçana de Barcelona qujes huy acarrech del dret del Periatge Per virtut dels deius mensionat Priuilegi e altrres Enlo qual consell foren preposades dues coses / La huna quj fa al present Negoci es laquis seguex
text: Çoes que en dies passats se hauia hauda vna concessio del Sr. Rey ab laqual entre les altres coses / en fauor dela mercaderia / e dels exercints aquella here stat prouehyt perlo dit senyor / Que lo dret de Quatre diners per lliura … [ 60] … E per collacio / aell feta per lo dit Sr. Rey etc. requer la present esser jnserta per vos nostr. Apres la dita jntimacio dict.
Note al f. 61v segueix la notícia d el'any 1527 sobre un correu que arribà a la ciutat per dur a l'Emperador la notícia del naixement del príncep Felip, cosa per la qual s'ordenà de celebrar alimàries (amb indicació de les despeses necessàries per la festa i els llocs a il·luminar); alf ss. 62-65 relació de coses necessaries per a la il·luminació de la ciutat i dels llocs a honorar i al f. 65v descripció d'una feta semblant celebrada el 1553 per rebre a l'Emperadriu, al príncep i al seu seguici
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2018-05-29