Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5558
Authors Consolat de Mar
Titles Ordinacions per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge
Date / Place promulgat Barcelona 1459-04-03
confirmat Barcelona 1500-10-12
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts texid 5559 Consolat de Mar, Ordinacions del dret de periatge trectants dels col·lectors e guardes del dit dret, promulgat 1459-04-16
Part de texid 11445 Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
Subject Barcelona
DRET
MAR
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8085
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 (BITECA manid 1961)
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 4v-7v
Title(s) Consolat de Mar, Ordinacions per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge, promulgat 1459-04-03
Incipit & Explicits pream.: [ 4v] En apres Dimarts / A iij Del mes de Abril del Any dela natiuitat de nostre Senyor Mil Quatrecents Cinquanta Nou. Los honorables mossen Johan demigauisa e luys de olibes mercader / Ciutedans de Barcelona / Consols enlo dit Any dela Mar dela dita Ciutat / ab los honorables mossen Johan baç / Bernat oliuer luys gilabert e Nicholau Viastrossa mercades [sic] prohomens perlos dits honorables Consols elets / en virtut dela potestat aells atribuyda … per donar directio / e conseruacio / Ala Collecta del dret del Periatge feran les Ordinacions del tenor seguent
rubr.: Los honorables Consols delamar / E quatre Prohomens mercaders per ell elets en virtut dela potestat per lo Consell de vint prohomens mercades dela ciutat de Barcelona /dells atribuyda A xxj del mes de febrer propassat e del Any present … [ 5] … E fer los pagaments e tanir Compte / de totes Rabudes e dates Per tant feran les Ordinacios seguents
dispositio: Primerament Ordenaran que deciauant los Collidors del dit dret del Periatge haian ha tenir dos libres segons ya tenan … [ 7v] … que si en les dites Ordinations aparian algunes coses / scures / o dubtoses / o dignes De interpretacio correctio / o smena ells / e lurs successors consols dela Mar / dela dita Ciutat E Consell de vint / Puxan aquelles declarar / Jnterpretar corregir / e smenar alur bona conaguda
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2018-05-29