Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5545
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc.
Date / Place promulgat 1410 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
PROTOCOL
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10249
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 622 (BITECA manid 2224)
Copied València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
València: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)
Location in witness ff. clxxxiijv-cciijv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort, promulgat 1410 ad quem ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre els capellans de la sua casa, promulgat 1407-03-28 ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc., promulgat 1410 ad quem ? ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiijv] Aci auall apparen les ordjnacions dela casa del S. Rey en marti … del dit rey en Joan
tit.: Ordinacio feta per lo dit Rey en Martj […] quitacions … en son servey
pream.: Lo senyor rey en martj volent posar en bon ordre … per lo temps que hauran serujt
tit.: [ clxxxiiij] Dels majordoms
dispositio: Primerament sia fet compte … [ cciijv] … dela dita carta […]
Note final il·legible
ID no. of Witness 2 cnum 8077
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 217va-234vb [sic]
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc., promulgat 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 217va] Ordinacions e declaraçions fetes per Lo Senyor Rey don Marti entre lo Tresorer de casa sua ab lo Batle general e entre los seus Alguatzirs e homens del offici ab los iusticies e altres officials locals e iutges delegats, e entre Los scriuans de casa sua, e dels salaris a ells pertanyents
intitulatio: Nos en Marti per la gracia de Deu Rey Darago de Valencia … e de Cerdanya
pream.: Per leuar scandells e inconuenients entre los nostres officials … [ 217vb] … e altres per part dela ciutat de Valencia e nostre Prothonotari en Ramon Çescomes
tit.: Del Tresorer e Batle general
dispositio: E volents prouehir primerament a alguns debats que molt souint se segueixen … [ 234vb] … Manant a aquell que la present ordinacio continuas e mestes en scrit. La qual fon publicada per Lo dit scriua de racio lo desus dit any en Lo loch de St. Feliu de Lobregat a xxxi. dagost, e continuada en lo principi dela dita carta de racio
Note errada a la foliació
Record Status Created 2004-08-27