Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5477
Authors Desconegut ([?])
Titles La fi del comte d'Urgell
Date / Place escrit 1466 - 1479
escrit 1570 ? - 1600 ? (Mar Batlle)
escrit 1547 a quo (Agustí Alcoberro)
escrit 1450 ? - 1500 ? (Villanueva)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Batlle (1999), Patriotisme i modernitat a “La fi del comte d’Urgell”
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 281-5 , n. 14668 Hauf
Editat a: Salas (1931), La fi del comte d’Urgell
Tractat en: Villanueva (2000), “Observacions sobre la Fi del comte d'Urgell: datació, transmissió manuscrita, contingut ideològic”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Duran et al. (1998), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 1. Barcelona: Arxiu històric i Biblioteca de Catalunya 205-11
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12266
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 510 (BITECA manid 5060)
Copied Barcelona ?: 1551 - 1600
Location in witness ff. 69v-71v
Title(s) Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479
Incipit & Explicits rubr.: [ 69v] 1410. Rey don Marti. Don Ferrando primer
text: Mort que fou lo rey don Marti en Barcelona a 31 de Mayx 1410 sens succesor … [ 71v] … y tots los decendents del comte d'Urgell abaxen per sa mare de la Sibila de Forcia y de Barutell, muller qui fou del rey en Pere del Puyallet
ID no. of Witness 2 cnum 12258
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 554 (BITECA manid 5057)
Copied 1598 (Salas)
Title(s) Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479
References Tractat a: Villanueva (2000), “Observacions sobre la Fi del comte d'Urgell: datació, transmissió manuscrita, contingut ideològic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 617-21
ID no. of Witness 3 cnum 12259
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 704 (BITECA manid 5058)
Copied Jaume Ramon Vila, 1624
Title(s) Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479
References Tractat a: Villanueva (2000), “Observacions sobre la Fi del comte d'Urgell: datació, transmissió manuscrita, contingut ideològic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 623
ID no. of Witness 4 cnum 7954
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 8306 (BITECA manid 2739)
Copied Desconegut, 1626 a quo
Desconegut, 1701 - 1800 (Sala)
Location in witness ff. 1-98
Title(s) Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] HISTORIA DE Dn JACME D'ARAGÔULTIM COMTE DE URGELL
rubr.: [ 2] HISTORIA y succès llamentable de Don Jayme de Aragó Comte de Vrgell segon de aquest nom, cognomenat lo desditxat
text: Pensa que isquès, êfahès reuerencia al nouell Rey eligit, qui ja entrava per Aragò, è de fet li isquè â cami … [ 97r-v] … dit Mestre Vicens trague una para-bola [f. 97v] ab la qual innuhi [sic] que dins un cofre estave = Aqui acaba
epíleg: Nota. Lo eruditissim Jaume Vila Sacerdot, qui deixà lo llibre de ahont se hà tret esta copia, al Monastir de S. Hieronim dela Murtra diu en sas notas, que lo feu copiar en lo any 1626. de copias tretas del original, que la una la hi deixà Llotxim Llatzer Bolet Caualler y la altre Rafael Ceruerà Ciutadà honràt de Barcelona, un y altre personas doctas, ben instruidas en las historias, principalment de Catalunya, y que tenian preciosos llibres impressos, y manuscrits … en las copias se traslladà lo que sen podia llegir dela manera que estava en lo original
References Tractat a: Villanueva (2000), “Observacions sobre la Fi del comte d'Urgell: datació, transmissió manuscrita, contingut ideològic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 623
ID no. of Witness 5 cnum 12260
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5868 (BITECA manid 5059)
Copied Joan Pau Corsa para Jaume Ramon Vila, 1631-01 - 1631-02
Location in witness ff. 1-84v
Title(s) Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 1] HISTORIA | DE DON IAYME DE | arago comte de | VRGELL | segon de aquest nom | [escut] | scrita en barcelona | per mi diego monfar. | y sors ciutada | 1631
tit.: [ f. 2r] Prolec ordenat per lo | molt Illustre y reuerent | senyor Iaume Ramon Vi|la Sacerdot
prol.: Per hauer tractat molts | auctors dela diclaratio [sic] ques feu | en la vila de Casp del regne de | arago dela persona del infant don | Ferrando de Castella en Rey de Ara|go per mort del rey don Marti vl|tim rey Catala de aquest regne … [ 6v-7r] … lo que es raho y tingal per molt | certa y vertadera Historia la qual | fiu copiar per Joan Pau Corsa Criat meu [fol. 7r] natural de Arenys demar bisbat | de Gerona quel sengue [?] enlos mesos | de Jener y Febrer del […] any 1624. [segell en tinta negra]
tit.: Historia y succes la|mentable de don Iau|me de arago comte de | urgell segon de aquest | nom cognomenat lo des|dichat
intr.: Copia de una scriptura priuada | que mes uinguda en mans sobre del | fet dela destructio del compte de | urgell en que se mostra que falten al|guns fulls y altes que part de ells | estan scrits y part squinsats
text: [punts suspensius a la còpia] Pensa que isques y fes reue|rentia al nouell rey elegit que ja | entraue per arago … [ f. 80v] … algun mal sens punitio
nota: Per donar conclusio ala present obra sola|ment vull commemorar lo que oy diuerses | uegades commemorar aun honorable | prom mercader de barcelona que fore pre|ceptor e mestre meu e per la gran benignitat | me trague dela casa de ma mare viuda … [ f. 84r] … que dins un cofre staue etc.
colofó: Assi se dona fi ala dita scriptura abla | Jmperfectio que lo lector pot ueurer y | pene deu esser per les rahons donades en | lo prolec
References Tractat a: Villanueva (2000), “Observacions sobre la Fi del comte d'Urgell: datació, transmissió manuscrita, contingut ideològic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 623
Record Status Created 2004-06-09
Updated 2015-02-07