Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5461
Authors Antoni Massot
Gaspar de Verí i Desbac
Francesc Perera
Titles Lo nom de Déu invocat
Incipit & Explicits text: Lo nom de Déu invocat … la de la Verge Maria
Date / Place escrit 1502
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7^ 7 7^: abab
References (most recent first) Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 879-880
Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 773:11 (ed. ref.)
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7872
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 19v
Title(s) Antoni Massot… Lo nom de Déu invocat, escrit 1502
Incipit & Explicits acc.: [ 19v] Jesus
rubr.: Sentencia donade sobre lo pris en lahors del jnluminat egregi e gran doctor mestre Ramon lull posat per lo discret nantonj masot scriuent
text: [ 19va] Lo nom de deu jnuocat | pare fill sant sperit | Qui es hu en trinitat … [ 19vb] … Del qui content non sara | La part sua volem sia | Dadala verga maria
colofó: [ 19v] ffrater francciscus perera sacre theologie professor et ad hoc altus judicum assignatuus et deputatus | guaspar calaff altre conjutge
colofó: Dada lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels dits molt Reuerend [sic] e honorables jutges per mj Ramon lull nothari e scriua dela present causa diumenge a cinch de Juny any dela natiuitat de nostre redemptor Mil sinch cents dos hora e loch dels assignats presents les dites pats e presents per testimonjs los Reuerend e magnifich mestre francesch cassa mestre en sacra theologia del orde de frares menors e Guillem de puigdorfila donzell de Mallorca e molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
ID no. of Witness 2 cnum 8360
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness f. 17r-v
Title(s) Antoni Massot… Lo nom de Déu invocat, escrit 1502
Incipit & Explicits acc.: [ 17] Jesus
rubr.: Sententia donade sobre lo pris en lahors del Jn luminat Egregi E gran Doctor Mestre Ramon Lull posat perlo discret Nanthoni maçot scriuent
text: Lo nom de Deu Jnvocat | Pare fill Sant Sperit | Quis hu en Trinitat … [ 17v] … Del qui content non sara | La part sua Volem sia | Dada la Verge Maria
colofó: frater Franciscus perera sacrae theologie proffessor et ad hoc altum Judicium assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre Conjutge
colofó: Dada lesta E publicade fonch La demunt dita sententia demanament dels \dits/ molt Reverends e honorables Jutges per mi Ramon Lull nothari Scriua dela present Causa diumenge a sinch de Juny any de de la natiuitat de nostre redemptor Mil Sinch cents y dos hora e lloch dessus assignats presents les dites parts e presents per testimonis los Reverends e magnifich [sic] mestre francesch Cassa mestre en sacra Theologia del orde de frares menors e Guillem de Puigdorfila donzell de Mallorca e molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
ID no. of Witness 3 cnum 7856
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness f. 35r-v
Title(s) Antoni Massot… Lo nom de Déu invocat, escrit 1502
Incipit & Explicits acc.: [ 35] Jhesus
rubr.: Sentencia donade sobre lopris en lahors del Jnluminat Egregi E Gran doctor mestre Ramon Lull posat per lo discret Nanthoni Maçot scriuent
text: Lo nom de Deu Jnuocat | pare fil sanct sperit | Quis hu en trinitat … [ 35v] … Del qui content non sara | La part sua Volem sia | Dadala Verge Maria
colofó: frate francciscus parera sacre theologie professor et ad hoc altus Judicum assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre con Jutge
nota: Dada lesta e publicade fonch la demunt dita sententia demanament dels dits molt Reuerends e honorables Jutges per mj Ramon lull nothari scriua dela present causa diumenge a sinch de Juny any dela Natiuitat de nostre redemptor Mil sinch cents y dos hora e loch desus assignats presents les dites parts e presents per testimonis los Reuerends e Magnifichs mestr
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
ID no. of Witness 4 cnum 7908
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 88v-89
Title(s) Antoni Massot… Lo nom de Déu invocat, escrit 1502
Incipit & Explicits acc.: [ 88v] Jesus
rubr.: Sententia donade sobre lopris en lahors del Jlluminat Egregi E gran Doctor mestre Ramon Lull posat perlo discret Nanthoni Maçot scriuent
text: Lo nom de Deu Jnvocat | Pare Fill sant sperit | Quis hu en Trinitat … [ 89] … Del qui content non sera | La part sua Volem sia | Da dela Verge Maria
colofó: Frater Franciscus Perera sacre Theologiae professor et ad hoc altum Judicium assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre conjutge
colofó: Dada lesta e publicade fonch la demunt dita sententia demanament dels dits molt Reuerends E honorables Jutges per mi Ramon Lull nothari scriua dela present Causa diumenge á sinch de Juny any dela natiuitat de nostre Redemptor Mil Sinch cents y dos hora e loch dessus assignats presents les dites parts e presents per testimonis los Reuerend\s/ e Magnifich [sic] Mestre Fransesh cassa mestre en sacra Theologia del Orde de frares menors E Guillem de Puigdorfila donzell de Mallorque E molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
ID no. of Witness 5 cnum 7999
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Antoni Massot… Lo nom de Déu invocat, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: Jesus
rubr.: Sentencia donada sobre lo pris en laors del Illuminat egregi e gran Doctor Mestre Ramon Lull, posat perlo discret nanthoni Massot scriuent
text: Lo nom de Deu invocat | Pare fil Sant Esperit | Qui es hu en Trinitat … Del qui content non será | La part sua volem sia | Data la verge Maria
nota: Fr. Franciscus Parera sacrae theologiae profesor et ad hoc alter judicum asignatus et deputatus. Gaspar Calaff altre conjutge
nota: Data lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels molt reverends e honorables jutjes per mi Ramon Llull esvriva de la present causa diumente a zinc de juny añy de la nativitat de nostre Redemptor mil sinchcens y dos hora e lloch desus assignats presents les dites parts é presents pe testimonis los revenrends e magnifichs mestre Francesch Cassa mestre en sacra telogia del Orde de Frares Menores e Guillem de Puigdorfila donsell de Mallorca e molts altres
nota: Quae omnia preadictum syndicum exhibita et designata postquan fureunt in paesenti processu transcripta fuerunt per me dictum Antonium Solivelles hujus causae scribam cum suis originalibus custoditis et reservatis
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
ID no. of Witness 6 cnum 7890
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [14]v-[15]v ff. 75r-v
Title(s) Antoni Massot… Lo nom de Déu invocat, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 75] Sentencia donada sobre lo pris en lahors del Illuminat egregi e gran Doctor Mestre Ramon Lull, posat perlo discret Nanthoni Maçot scriuent
text: Lo nom de Deu invocat | Pare fil Sant Esperit | Quis hu en Trinitat … [ 75v] … Del qui content non será | La part sua volem sia | la de la verge Maria
colofó: frater Franciscus Pererera [sic] sacrae Theologiae Professor et ad hoc altum Judicium assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre Conjutge
colofó: Dada lesta, é publicada fonch La demunt dita sentencia de Manament dels dits Molt Reverends e honorables Jutges per mi Ramon Lull nothari Scriua dela present Causa, diumenge a 5 de mil sinch cents y dos, hora y lloch desus assingats presents les dites parts, é presents per testimonis los Reverends é magnifich [sic] Mestre Francesch Cassa Mestre en sacra theologia del Orde de frares Menors é Guillem de Puigdorfila Donzell de Mallorque, é molts altres
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
ID no. of Witness 7 cnum 7951
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 399v-400
Title(s) Antoni Massot… Lo nom de Déu invocat, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 399v] Jesus. Sentancia donada sobre lo premj enlaors del IlluminatEgregi, e gran Dr. Mestre R. Llull posat per lo Dit Nantoni Massot scrivent
text: Lo nom De Deu invocat … [ 400] … dat ala Verge Maria
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Record Status Created 2004-06-07
Updated 2011-04-04