Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5452
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Privilegi sobre els lladres de bestiar
Date / Place promulgat 1445-04-11
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10314
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness f. 178
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre els lladres de bestiar, promulgat 1445-04-11
Incipit & Explicits rubr.: [ 178] Lo subseguent priuilegi dels ladres de bestiars es stat tret e transladat dels priuilegis e franqueses dela casa dela Ciutat lo qual fonch dat per lo deual scrit Rey Nalfonso en la terça sua fogie sots axj de Abril any dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc xxxxv
intitulatio: P2ateat vniuersis Quod Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Exhibitis et com nobis humiliter presentatis per dilectum et fidelem nostrum Johannem alberti … sequitur series sub hac forma
acc.: Molt alt e molt excellent Senyor ale [sic] vostra Reyal magestat humilment suplica mossen Johan alberti … placia attorgar en via de priuilegi los Capitols seguents
tit.: Priuilegi que negun ladre de bestiar no pusque esser compossat o remes ans hage esser rigorosament punit segons ordinacions ya fetes
text: M2esauant com en lo dit Regne se fassa gran abus de furts de bestiars per homens bandegats e altres del dit Regne … seruant les ordinacions franqueses epriuelegis [sic] del dit Regne Placet Regie magestati
Note segueix una provisió de l'any 1447 en llatí amb la rúbrica en català
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2008-10-21