Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5451
Authors Antoni Massot
Titles Exhortació a la immaculada verge Maria (Llull DB)
O tu, Verge Santa, si es favorable
Incipit & Explicits text: O tu, Verge Santa, si es favorable … car fent bones obres ningú nos dejecta
Date / Place escrit 1502 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts Part de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Massot.3
Tractat en: Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 860-2
Editat a: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 770:12 (ed. ref.)
Note les tres primeres cobles són un preàmbul amb invocació a la Verge Maria, mentre que les altres vuit cobles que segueixen van precedides cadascuna d'una rúbrica on s'indica a qui van adreçades: “Laors adresades al Señor Virey”, “Laors als magnífichs Jurats”, “Al magnífich Regent”, “Als Magnífichs Balle, Vaguer, Mostessaf, Procuredor Real, Consols e altres oficials reals”, “Al Rdm. Pare Inquisidor, el bisbe de Gràtia”, “A tots los restans del auditori”, “Als venerables Jutges” i “A tots los ditors”
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7874
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness ff. 2v-4v
Title(s) Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 2v] A pres diumenga a xv dell mes de maig dell any delle netiuitat de nostre senyor deu jesus […] Mjll e \ci/ncsens e dos yorn delle sentiscime ffesta de monges me congrauats tots los deydors en semms ab molta gent de honor dins le esglesia dell glorios seant ffran ses etc per salabrar le dite festa a hon apres de aser astats donats alguns clavels per intre duchcio delles obras lo dit antonj maçot comensa afer les grasias e publicar le sira obra exj com se seguex
rubr.: [ 3] Jesus
rubr.: Ex ortesio ala Jnmaculada verga maria feta per lo dit antonj maçot prostats los jonolls antera dresats los hulls al sell
rubr.: Aue santissima maria mater dei regina selli porta paradissi domina mundi pura singularis tu es virguo tu consepisti jesum sine pecato tu peperisti creatorem et saluatorem mundi jn quo non dubito libera me dei gentrix virguo ab omni mallo et ora proteccato meo amen
text: O tu verga santa // sies fauorable … [ 4v] … Car fent bones obras // njgu nos dejeta
Poetic Stanza 11 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 8349
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 2-4
Title(s) Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Apres Diumenge a xv \del mes/ de Maig del any dela Natiuitat de nostre Señor Deu Jesucrist Mill e sinch cents e dos yorn della santissima festa de sincogesme congregats tots los deydors en semns ab molta gent de honor dins le Esglesia del glorios Sant fransech per salabrar ladita festa ahon apres de esser estats donats alsguns cleuells per Jntreductio deles obres lo dit Anthoni maçot comensa a fer les gracies E publicar le sua obre axi com se Seguex
rubr.: Exortatio ala Jnmaculada Verge Maria fete perlo dit Anthoni Maçot prostats los Jonolls en terra dresats los hulls al cel
rubr.: [ 2v] Aue santissima Maria mater Dei Regina celli porta paradisi domina mundi pura singularis tu es Virgo tu concepisti Jesum sine peccato tu peperisti Creatorem et Saluatorem mundi Jn quo non dubito libera me Dei genitrix Virgo ab omni malo et ora pro peccato meo a Men
text: O tu Verge Santa, sies fauorable … [ 4] … Car fent bones obres, ningu nos dejesta
Poetic Stanza 11 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7845
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 19v-21v
Title(s) Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 19v] Apres Diumenge a xv del mes de Maig del any dela Natiuitat de nostre Senyor Deu Jesuchrist Mill e sinchcents e dos yorn dela Sentissima festa de la sincogesme congregats tots los deydors en semps ab molta gent de honor dins la Esglesia del glorios Sant Fransech per salabrar ladita festa … a hon apres de esser estats donats alsguns cleuells per Jntre ductio deles obres lo dit antonj Maçot comensa afer les graties e publicar le sua obre axi Com se seguex
rubr.: Exortatio ala Jnmaculada Verge Maria fete perlo dit Anthoni Maçot Prostats los jonolls en terra dresats los hulls al cel
rubr.: Aue santissima Maria mater Dei Regina çelli porta paradisi domina mundi pura singularis tues Virgo. Tu concepisti Jesum sine peccato Tu peperisti creatorem et Saluatorem Mundi Jn quo non dubito libera me Dei genitrix Virgo ab omni malo et ora pro peccato Meo á Men
text: [ 20] O tu Verge sancta sies fauorable | Ama de bill lengua, perque plasent sia … [ 21v] … Dire jo la mia, segui sens feressa | Car fent bones obres, ningu nos dejecta
Poetic Stanza 11 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7897
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 73v-75v
Title(s) Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 73v] Apres Diumenge a xv del mes de Maig del any dela Natiuitat de nostre Señor Deu Jesucrist Mill e Sinchcents e dos Jorn della sentissima festa de sincogesme Congregats tots los deydors en semps ab molta gent de honor dins la esglesia del glorios S. fransech [sic] per salabrar [sic] ladita festa a hon apres de esser estats donats alguns Cleuells per Jn treductio deles obres lo dit Anthoni Maçot Comensa a fer les graties E publicar le sua obre axi com se seguex
rubr.: Exortatio ala Jn maculada Verge Maria fete per lo dit Anthoni Maçot prostrats los Jonolls enterra dresats los hulls al Cel
rubr.: Aue Santissima Maria mater Dei Regina celli porta paradisi domina mundi pura singularis tues Virgo Tu concepisti Jesum sine peccato tu peperisti creatorem et saluatorem mundi Jn quis non dubito Libera me Dei genitrix Virgo ab omni malo et ora pro peccato meo a Men [sic]
text: O tu Verge santa sies fauorable … [ 75v] … Car fent bones obres ningu nos dejecta
Poetic Stanza 11 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 7988
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Apres diumenge a xv del Mes de Maig del añy dela Nativitat de nostre Señor Deu Jesu Christ Mill e sinch cens e dos jorn dela santisima festa de sincogesma congregats tots los deydors en semps ab molta gent de honor dins la iglesia del gorios Sant Fransech per celebrar ladita festa ahon apres de esser estats donats alguns clavells per introduccio deles Obres del dit Anthoni Maçot comença afer les gracies é publicar la sua obra axi com se segueis
rubr.: Exortacio ala Immaculada Verge Maria feta perlo dit Antoni Maçot prostrats los gonolls en terra, dresats los vlls al cel
rubr.: Ave Sanctissima Maria Mater Dei Regina coeli porta paradysi Domina mundi pura singularis tu es virgo, tu concepisti Jesum sine peccato tu peperisti Creatorem et Saluatorem mundi in quo non dubito, libera me Dei Genitrix Virgo ab omni malo et ora pro peccato meo Amen
text: O tu Verge sancta sias fauorable … car fent bones obres ningu nos dejecte
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 7, 3 x 8
Note aquest testimoni, tal com és editat per Rosselló Lliteras, té la llacuna del v. 47 segons l'edició de Pérez Martínez
ID no. of Witness 6 cnum 7879
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [2]v-[5] ff. 63v-66
Title(s) Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 63v-[3]] Apres diumenge a 15 del Mes de Maig del any dela Nativitat de Nostre Señor Deu Jesu Christ Mill [f. 64] é sinch cents, é dos jorn dela santissima festa de sincogesme congregats tots los deydors ensemps ab molta gent de honor dins la Esglesia del glorios Sant Francech per celebrar ladita festa ahont apres de esser estats donats alguns Cleuells per Intreductio delas Obres lo dit Anthoni Maçot comença afer les gracias é publicar la sua obre axi com se seguex
rubr.: Exortacio ala Inmaculada Verge Maria feta perlo dit Anthoni Maçot prostats los jonolls enterra, dresats los vlls al cel
rubr.: Ave santissima Maria Mater Dei Regina Celi, porta paradisi, Domina Mundi pura singularis tu es virgo, tu concepisti Jesum sine peccato, tu peperisti Creatorem, et saluatorem Mundi in quo non dubito, libera me Dei Genitrix Virgo ab omni malo, et ora pro peccato meo Amen
text: O tu Verge Santa sias fauorable … [ 66] … Car fent bonas obras ningu nos dejesta
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 7, 8 x 8
Note manca el v. 20 de l'edició de Pérez Martínez
ID no. of Witness 7 cnum 6024
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 386-388
Title(s) Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits pream.: [ 386] Apres Diumenge a 15 del Mes de Maig del Any dela Nativitat del S. Deu Jesuchrist 1502 Jorn dela Santissima festa de Sincogesma Congregats tots los deydors ensemps ab molta gent de honor … apres de esser estatz donats alguns clevells per introduccio deles obres, lo dit Ant. Massot comença afer les gracies e publicar le sue obre axi com se seguex
rubr.: Exortacio a la Immaculada V. M. feta per lo dit Ant. Massot prostatz lo genolls en terra dreyats los vlls al Cel
intr.: Ave Santissima Maria Mater Dei, Regina Coli, Porta Paradisi, Domina Mundi … et ora pro peccato meo Amen
text: O tu Verge Santa sies favorable … [ 388] … car fer bones obres ningu nos desjecta
Poetic Stanza 11 x 8
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2018-05-25