Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5442
Authors Ramon Llull
Titles Per poder ben judicar
Cobla sparça designativa del dia de la publicació de la sentència del present pris (Llull DB)
Incipit & Explicits text: Per poder ben judicar … aprés vespres, hont som hara
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1502
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7ï 7 7 7ï: abaab
Associated Texts Introducció a aquesta composició estableix la data de la sentència al certamen de texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Llull, R.1
Tractat en: Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 875
Tractat en: Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 772:11 (ed. ref.)
Tractat en: Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 1:429
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7875
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 15
Title(s) Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 15] Jesus
rubr.: E los dits dia e any publicades les dites obras de manament dels dits venerables jutges fonch publicada en lo dit loch per mj Ramon notari e scriua dela present causa la assignacio a hoir sentencia mjgensant la cobla seguent
rubr.: Coble sparse designatura del die de la publicacio de la sentencia del present pris
text: Per poder ben judicar | Las obras vuy publicadas … Se judicarab amor | Apres vespres on som ara
Poetic Form cobla sparsa
Poetic Stanza 2 x 5
ID no. of Witness 2 cnum 8357
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness f. 13r-v
Title(s) Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Jesus
rubr.: E los dits dia e any publicades les dites obres de manament dels dits Venerables Jutges fonch publicada en lo dit loch per mi Ramon Lull nothari e scriua dela present Causa la assignatio a hoir sententia Mitgen sant la coble Seguent
rubr.: [ 13v] Coble sparse de signatiua del die dela publicatio dela sententia del present pris
text: Per poder ben Judicar | Las hobres Vuy publicades … Se Judicarab amor | Apres vespres hon som hara
Poetic Stanza 2 x 5
ID no. of Witness 3 cnum 7853
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness f. 31r-v
Title(s) Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 31] Jesus
rubr.: E los dits dia E any Publicades les dites obres de manament dels dits Venerables Jutges fonch publicada en Lo dit loch per mi Ramon Lull nothari e scriua dela present Causa la assignatio a hoir sententia mitgent sant la coble seguent
rubr.: Coble sparse designatiua del die dela Publicatio dela sentencia Del present Pris
text: [ 31v] Per poder ben Judicar | Las hobres Vuy publicades … Se Judicarab amor | Apres vespres hont som hara
Poetic Stanza 2 x 5
ID no. of Witness 4 cnum 7905
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness f. 84v
Title(s) Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 84v] Jesus
rubr.: E los dits dia e any publicades les dites obres de manament dels dits Venerables Jutges fonch publicada En lo dit loch per mi Ramon Lull nothari e scriua dela present Causa la assignatio a hoir Sententia Mitgen Sant la coble seguent
rubr.: Coble sparse de Signatiua deldie dela Publicatio dela Sententia del present Pris
text: Per poder ben Judicar | Las obres Vuy publicades … Se Judicarab [sic] amor | Apres Vespres hon som ara
Poetic Stanza 2 x 5
ID no. of Witness 5 cnum 7996
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: Jesus
rubr.: En los dits dia y añy Publicades les dites obres de manament dels dits Venerables jutges foren [?] publicadas enlo dit lloch per mi Ramon Llull notari escriua dela present Causa la assignacio a hoir sentencia mitgençant la cobla seguent
rubr.: Cobla esparsa designatiua del dia dela publicacio dela sentencia del present pris
text: Per poder ben judicar | Las Obres vuy publicades … Se judicarab amor | Apres vespras hon som ara
Poetic Stanza 2 x 5
ID no. of Witness 6 cnum 7887
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness f. [12] f. 73
Title(s) Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
Incipit & Explicits rubr.: [ 73] E los dits dia, é any Publicades les dites obres de manament dels dits Venerables Jutges foren publicadas enlo dit loch per mi Ramon Lull nothari é scriua dela present Causa la assignacio a hoir sententia mitgençant la Coble siguent
rubr.: Coble sparse designatiua del dia dela publicacio dela sentencia del present Pris
text: Per poder ben judicar | Las Obres vuy publicades … Se judicarab amor | Apres vespres hon som ara
Poetic Stanza 2 x 5
ID no. of Witness 7 cnum 7946
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness f. 396r-v
Title(s) Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
Incipit & Explicits intr.: [ 396] Jesus. Alsdits die y Any publicades les dites obres de Manament dels dits venents Jutjes, fonch publicada enlo dit lloch per mi Ramon Llull Notari scriba dela present causa le [sic] asignacio a ohir sentencia mitjensant le [sic] Coble seguent … [ 396v] … Coble esparse designativa del die dela publicacio dela sentencia del present premj
text: Per poder ben judicar … apres vespres hon som ara
Poetic Stanza 2 x 5
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2018-05-15