Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5441
Authors Gaspar Calaf
Titles Narrar vostra vida monarcha Lull nostre
Incipit & Explicits text: Narrar vostra vida monarcha Lull nostre … Siesme tú guarde Ramon Lull benigne
Date / Place escrit 1502 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Texts aquesta obra forma part del texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
i va precedida d'una altra composició amb funció de preàmbul texid 5440 Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
texid 5440 Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
References (most recent first) Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 876-879
Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 773:10-11
Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 1:136-37 (ed. ref.)
Note l'edició de Pérez Martínez presenta una llacuna de tres versos en la dotzena cobla; per això hem optat per prendre com a referència l'edició de Bover
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7876
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness ff. 17-19
Title(s) Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Jesus
rubr.: Obre del glorios // e gran doctor seraphich dela ciutat de mallorque mestre ramon lull fet per guaspar calaff altre conjutge del present premj
text: Narrar vostra uida // monarca lull nostre … [ 19] … Sies me tu guarde // Ramon lull benigne
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 2 cnum 8359
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 14-16v
Title(s) Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 14] Jesus
rubr.: Obre del glorios e gran Doctor Saraphic dela Ciutat de Mallorque mestre Ramon Lull feta per Gaspar Calaff altre con Jutge del present Premi
text: [ 14v] Narrar Vostre Vida Monarcha Lull nostre … Sies metu guarde Ramon lull benigne | ffj
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7855
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 32-34v
Title(s) Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 32] Jesus
rubr.: Obre del glorios e gran Doctor seraphic dela ciutat de Mallorque Mestre Ramon Lull feta per Gaspar Calaff altre con Jutge delpresent Premi
text: [ 32v] Narrar Vostre Vida Monarca Lull nostre | Doctor tant Egregi, lengin Meu noy basta … [ 34v] … Ahon spert porte Jmpetram guiatge | Sies metu guarde Ramon lull benigne | ffj
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7907
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 86-88v
Title(s) Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 86] Jesus
rubr.: Obre del glorios e gran Doctor Saraphic dela Ciutat de Mallorque mestre Ramon Lull fete per Gaspar Calaff altre Con Jutge del present Premi
text: Narrar Vostre Vida Monarcha Lull nostre … [ 88v] … Sies metu guarde Ramon Lull benigne | ffj
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor nada”
ID no. of Witness 5 cnum 7998
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: Jesus
rubr.: Obre del glorios é gran Doctor seraphich dela ciutat de Mallorque Mestre Ramon Llull feta per Gaspar Calaff altre Conjutge del present premi
text: Narrar vostre vida Monarca Llull nostre … Sies metu guarde Ramon Llull benigne
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 9, 1 x 8, 1 x 4 (segons ed. Rosselló Lliteras)
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 7889
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [12]v-[14]v ff. 73v-74
Title(s) Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 73v] Jesus
rubr.: Obre del glorios, é gran Doctor seraphich dela ciutat de Mallorque Mestre Ramon Lull feta per [f. 74] Gaspar Calaff altre Conjutge del present premi
text: Narrar vostre vida Monarca Lull nostre … [ 74] … Sies metu guarde Ramon lull benigne. Jesus
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 7948
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 397-399v
Title(s) Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 397v] Jesus. Obre del Glorios e gran Dr. Serafich dela Ciutat de Mallorca Mestre R. Llull, feta per Gaspar Calaff altre Conjutge del present Premi
text: Narrar vostre Vida, Monarca Llull nostre … [ 399v] … siesme tu guarde Ramon Llull Benigne
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “tornada”
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2011-04-04