Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5440
Authors Gaspar Calaf
Titles En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Incipit & Explicits text: En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara … per ço que's despulla y rest dels crims nua
Date / Place escrit 1502 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
Associated Texts aquesta obra forma part del texid 5327 Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
i és un preàmbul a texid 5441 Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
texid 5441 Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
References (most recent first) Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy 875-876
Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo 773:10 (ed. ref.)
Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares 1:135-136
Note la rúbrica que precedeix la composició és “Dues cobles sparses de compàs major per exordi en invocatió fa Gaspar Calaff altre conjutge per introductió de la present obra”; les dues cobles, a pesar de figurar a la rúbrica com a esparses, constitueixen una única composició amb dues invocacions interdependents, la primera a Jesús i la segona a la Verge Maria, i tenen la funció d'introduir una altra composició més llarga del mateix autor
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7863
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness f. 16r-v
Title(s) Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 16] mossen Gaspar calaff conjutge en laor primer en orde diumenge a v de juny MD y dos hora dela p. [?] dela joya
rubr.: E apres diumenge a v de juny any dela natiuitat de nostre redemptor Mil D / e dos hora de vespres ala publicacio dela dita sentencia assignada ans de procehir a promulgacio de aquella fonch publicada per mossen Gaspar calaff altres dels dits jutges la obra seguent en laor e veneracio del dit illumjnat doctor mestre Ramon lull
rubr.: [ 16v] Jesus
rubr.: Duas cobles sparses de compas major per exordi e jnuocasio fa guaspar calaff altre dels conjutges per jntroduchcio de la present obra
text: En larbre de cedre // tenjnt mos ulls are … Perso ques despulla // y rest dels crims nua
Poetic Form cobles esparses
Poetic Stanza 2 x 10
ID no. of Witness 2 cnum 8358
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 13v-14
Title(s) Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 13v] E apres diumenge a v de Juny any dela natiuitat de nostre Redemptor M.D. e dos hora de Vespres ala publicatio dela dita Sentencia assignade ans de procehir a publicatio de aquella fonch publicade per lo dit Mossen Gaspar Calaff altres dels dits Jutges la obra Seguent, en lahor y Veneracio del dit Jlluminat Doctor Mestre Ramon Lull
rubr.: Jesus
rubr.: Dues cobles sparses de compas major per exhordi e Jn vocatio fa Gaspar Calaff altre con Jutge per Jntro ductio dela present obra
text: [ 14] En larbre de cedre Tenint mos hulls hare … Perso ques despulla, y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
ID no. of Witness 3 cnum 7854
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 31v-32
Title(s) Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 31v] E apres diumenge a v de Juny any dela natiuitat de nostre redemptor Mil.D. e dos hora de Vespres ala publicatio dela dita Sententia assignade ans de procehir a publicatio de aquella fonch publicade per lo dit mossen Gaspar calaff altres dels dits Jutges la obra seguent en laor e veneratio del dit Jlluminat Doctor mestre Ramon lull
rubr.: Jesus
rubr.: Dues cobles sparses decompas major per ex hordi e Jn vocatio fa Gaspar Calaff altre con Jutge per Jntroductio dela present obra
text: [ 32] En larbre de cedre Tenint mos hulls hare | Jntuint Deu nosre, Jesus fa figura … Pels cabells metira, redressa ma via | Perso ques despulla y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
ID no. of Witness 4 cnum 7906
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness f. 85r-v
Title(s) Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 85] E apres diumenge a v de Juny any de la natiuitat de nostre Redemptor M.D. e dos hora de Vespres ala publicatio dela dita sententia assignada ans de procehir a promulgatio de aquella fonch publicade per lo dit Mossen Gaspar Calaff altres dels dits Jutges la obra seguent en Lahor e Veneratio del dit Jlluminat Doctor mestre Ramon Lull
rubr.: [ 85v] Jesus
rubr.: Dues cobles sparses de compas major per exhordi e Jn Vocatio fa Gaspar Calaff altre Con Jutge Per Jntro ductio dela present obra
text: En larbre decedre tenint mos hulls ara … Per so ques despulla, y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
ID no. of Witness 5 cnum 7997
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Title(s) Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: E apres diumenge a v de Juny añy dela Natiuitat de Nostre redemptor mil sinc cents e dos hora de vespres ala publicació de la dita sentencia asignada ans de procehir a promulgacio de aquella, fonch publicada per lo dit mocen Gaspar calaff altres del [sic] dits Jutjes la obra seguent en lahor e veneracio del dit Illuminat Doctor mestre Ramon Llull
rubr.: Jesus Dues cobles esparces de compas major per exordi e invocacio fa Gaspar Calaff altre Conjutge per introduccio dela present obra
text: En larbre de Cedre tenint mos ulls ara … Per ço ques despulla y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
ID no. of Witness 6 cnum 7888
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness f. [12]r-v f. 73r-v
Title(s) Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 73] E apres diumenge á 5 de Juny any dela Natiuitat de Nostre redemptor 1502 hora de Vespres a la publicació de dita sententia assignada ans de procehir a publicacio de aquella, fonch publicada [f. 73v] per lo dit Mossen Gaspar Calaff altres del [sic] dits Jutges la obra seguent en lahor, y veneracio del dit Illuminat Doctor Mestre Ramon lull
rubr.: [ 73v] Dues cobles sparses de Compas Mayor per exordi Jnvocacio fa Gaspar Calaff altre Conjutge per introduccio dela present obra
text: En larbre de Cedre tenint mos vlls ara … Perso ques despulla, y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
ID no. of Witness 7 cnum 7947
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 396v-397
Title(s) Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 396v] E apres Diumenge a 5 de Juñy añy dela Nativitat de Nostre Redemptor 1502. hora de Vespres … en lahor, e Veneracio del dit Illuminat Dr. Mestre R. Llull. Jesus
rubr.: Dues cobles esparses de compas Major per exordi, e invocacio fa Gaspar Calaff altre conjutje per introduccio dela present obra
text: En larbe de Cedra tenint mos vulls are … [ 397] … perço ques despulle, y Rest dels Crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Record Status Created 2004-05-19
Updated 2011-04-04