Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5434
Authors Desconegut
Titles Loem vos ab alegria
Incipit & Explicits text: Loem vos ab alegria | Miquel, princep excellent … y portau me en commpanyia | de Ihesus omnipotent
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 57-62
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 33-35 , n. vii (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:486-488
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7810
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (13) (BITECA manid 2568)
Imprint València [?]: Cristòfol Koffman [?], 1515 ca.
Location in witness ff. [3]ra-[4]rb ff. 95ra-96rb
Title(s) Desconegut, Loem vos ab alegria, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [3]ra] Laors de sant Miquel
text: L4Oem vos ab alegria | Miquel princep excellent … [ [4]rb] … de ihesus omnipotent
Poetic Stanza 1 x 4, 17 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Seguida”
ID no. of Witness 2 cnum 5193
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. [b viij]va - c [j]rb
Title(s) Desconegut, Loem vos ab alegria, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [b viij]va] Cobles en lahor del glorios e benauenturat princep sant Miquel defenedor deles animes nostres
text: L2Ohem vos ab alegria | Miquel princep excellent … [ c [j]rb] … y portau me en companyia | De Jesus omnipotent
Poetic Stanza 1 x 4, 17 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Seguida”
Record Status Created 2004-05-17
Updated 2011-04-04