Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5432
Authors Gremi dels armers
Titles Privilegis
Date / Place compilat 1462 - 1518
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 9792
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. xxxxjv-xxxxijv
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 Sentència, 1497
Incipit & Explicits pream.: [ xxxxjv] A3nno anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo Septimo die vero Jntitulato vicesima tercia mensis Decembris dauant lo magnifich en Joan alegre Ciutada mostacaff … la sentencia del tenor seguent
acc.: L2o magnifich en Joan alegre Ciutada Mustacaff dela Jnsigne Ciutat de Valencia vista e entesa la questio e differencia que dauant ell se tracta de paraula entre los diputats e vehedors del offici dels spasers … [ xxxxij] … a donar e promulgar la sentencia seguent
text: E attenent e considerant que axi per disposicio de capitols atorgats al dit offici dels spasers … quj la dite sentencia dona e promulga
testimonis: Presents foren per testimonjs ala publicacio [f. xxxxijv] dela dita sentencia en Joan claramunt e en Domjngo ferrer pesadors del dit magnifich Mustacaff
certificació: L2a preinserta sentencia en les precedents dues planes sera la present contumada … expose mon acostumat Sig ✠ ne
ID no. of Witness 2 cnum 10282
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. xxxviij-xxxviiij
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1511
Incipit & Explicits datatio: [ xxxviij] Die jouis tercia mensis aprilis anno […]dicto anatiuitate dominj Millesimo Quingentesimo vndecimo los magnifichs mossen luis cots caualler … esser publicada ales dites parts la declaracio del tenor seguent
text: Los molt magnifichs Senyors Jurats dela Jnsigne Ciutat de valencia vista e entesa la questio que de paraula dauant ells se tracta per e entre los artesans del offici de armeria … [ xxxviiij] … que los huns no perturben los altres en lurs officis [segueix una frase en llatí de mal veure]
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses … habitadors de valencia
ID no. of Witness 3 cnum 9793
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 46v-47v
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 Sentència, 1509
Incipit & Explicits pream.: [ 46v] A3nno anatiuitate dominj Millesimo quingentesimo nono Die vero mercurij Secunda mensis Maij Intitulata Dauant Los magniffichs Jurats dela Jnsigne ciutat de Valentia … fonch publicada La Sentencia del tenor Seguent
acc.: L2os magniffichs mossen Joan martorell caualler en Luis carbonell … [ 47] … reuenedors de la part altra
text: E attenent e considerant que per priuilegi atorgat al offici dels spasers ab lo qual es prouehit quelos reuenedors puxen comprar e venre spases velles … [ 47v] … Sobre la absolucio o condempnatio de les despeses tenintse a maior delliberatio
testimonis: Testimonis foren presents a les dites coses Lo noble don gaspar de castellvj e lo magniffich mossen Luis Jolia caualler habitadors de la ciutat de valencia
certificació: Copia prejnserta in his tribus paginis altera mena scripta … appono Sig ✠ num
Note segueixen disposicions en llatí fins al f. l i a partir del f. lj en català de 1518
ID no. of Witness 4 cnum 10284
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness f. xxxxj
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1511 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxj] Spasers e punyalers
text: ITem mes es stat ordenat que per lo gran Jnteres publich e beniffici deles persones qui compren spases que algun Spaser no guarnesixca nj puixa guarnjre nj adobar spasa … ans tals quals los compraran tals los hagen auendre sens adob njngu
Note rúbrica afegida posteriorment
ID no. of Witness 5 cnum 10281
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. xxxvv-xxxvijv
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1494 III
Incipit & Explicits datatio: [ xxxvv] Anno a natiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo Quarto die vero Jouis decima sexta mensis Januarij
intr.: Los honorables en ffrances perez apothecarj … La qual es del tenor seguent
pream.: Hoc est translatum sumptum … Jn dei nomjne Amen
text: Com debat e questio for dauant los honorables en Gabriel fernandes … [ xxxvijv] … en axi que los dits spasers del Cuyram que compren per obs deles spases de son obrar que no sien tenguts pagar Jmposicio alguna
certificació: Preinserta copia … hic appono meum Sig ✠ num
ID no. of Witness 6 cnum 10283
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness f. xxxxr-v
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1511 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxx] Spases e foriadors \e punyalers/
text: JTem mes es stat ordenat per lo gran jnteres pubblich e benefici deles persones qui compren spases que algun spaser no guarneixqua nj puga guarnor nj adobar spases algunes de algu axi com de reuenedor o plateador … [ xxxxv] … E ultra la dita pena que tal reuenedor fferroueller o corredor encorrera sia encorregut en pena de Sexanta sous partidors segons es dit dessus
ID no. of Witness 7 cnum 9791
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. xxviij-xxxv
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1484
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviij] Los capitols dels spases e forgados
pream.: [E]8N nom de Jesus e de la gloriosissima verge Maria mare sua Vinga en memoria e en esdeuenidor a tots los que legir ho volran Que en lany de nostre senyor Mil Quatrecents huytanta quatre dimecres a quinze del mes de decembre Los magnifichs mossen Ot … [ xxviijv] … les quals capitols son dela tenor seguent
acc.: E2n nom dela sancta trinitat capitols concordats abenefici dela re publica axi dela present Ciutat com de tot lo regne entre lo ofici dels spasers e foriadors los quals capitols son del tenor seguent
text: P2Rimerament com lo nostre ofici dela dita spaseria axi los mestres defer les spasers com los maestres de guarnir … [ xxxivv] … del contengut enlos presents capitols Ans los vns sien en corroboracio dels altres
testimonis: T2testimonis foren presents ales dites coses los honorables en bernat Jorba … magnifichs Jurats dela dita Ciutat de valencia
concl.: E2 en virtut e per execucio dela desus jncerta prouisio fonch fet e ordenat lo ques seguex
nota: A2Ra hoiats queus fan asaber los Magnifichs Justicie e Jurats dela Jnsigne Ciutat de valencia … [ xxxv] … sien manifests e ignoranca [sic] no puixa esser allegada
certificació: I2eN pere artus trompeta publich dela Ciutat de valencia dimecres ha quatorze de giner del Any Mil Quatrecents huytanta sçinçh … per la dita Ciutat e loch acostumats de aquella
ID no. of Witness 8 cnum 10286
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 44v-45v
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1504
Incipit & Explicits datatio: [ 44v] Die mercurij tercia mensis Januarij anno anatiuitate dominj Millesimo Quingentesimo quarto
intr.: Los magnifichs en Miquel Johan de soler … dela Sala dela dita Ciutat
text: Vista oyda ebe entesa la questio e differencia que de paraula dauant ells se tracta … [ 45v] … es stablit e ordenat
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses dela Ciutat de valencia
certificació: Lo present trellat dela present declaracio … mon acostumat Sig ✠ ne
ID no. of Witness 9 cnum 10285
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. xxxxiij-xxxxiiij
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518
Incipit & Explicits intr.: [ xxxxiij] Jn christi nomine amen Pateat Vniuersis R. Nos Jnfans Enricus aragonum et Sicilie … domjnj nostrj obseruandissimj jn presentj Regno valentie
acc.: Visa jn primis quadam suplicacione … [ xxxxiijv] … jn hunc quj sequjtur modum
text: E attenents e considerants que en lo priujlegi atorguat al offici dels spasers son aposades les paraules seguents … [ xxxxiiij] … No condempnant mas absolent les parts deles despeses ex causa
ID no. of Witness 10 cnum 9787
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 11-15
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1480
Incipit & Explicits pream.: [ 11] IHESUS CHRISTUS E2n nom de Jhesus e dela gloriosisima verge Maria mare sua vinga en memoria e en sdeuenjdor a tots los que legir ho volran que en lany dela natiuitat de nostre Senyor Mil quatrecents huytanta disapte qujs comptauen Setze del mes de Setembre Los magnifichs mossen Bernat Guillem … presentats segons dit e son del tenor e continencia seguent
acc.: [ 11v] MOlt magnifichs e sauis senyors dejurats dela present Ciutat en lo offici … los sien atorgats e actoritzats
rubr.: brodadores
text: PRimerament quant al art de brodadors … [ 14v] … la vtilitat e beneficj dela cosa publica dela present Ciutat e conseruacio dels officjs dessus dits
testimonis: T3Estimonjs foren presents ales dites coses los honorables en bernat Jorba […] … dels magnifichs Jurats dela Ciutat de valencia
nota: [ 15] E2 En virtut e per execucio de la dessus jncerta prouisio … e jgnorancia no puixa esser allegada
Note una anotació tardana relaciona aquest text amb altres fonts jurídiques
ID no. of Witness 11 cnum 10279
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 6-7v
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1472
Incipit & Explicits datatio: [ 6] Die sabbati xviij Aprilis Anno predicto Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo Secundo
intr.: Los Magnjffichs en Berenguer mercader … [ 6v] … los plaguers [sic] per benignjtat agregar als dits Capitols la supplicacio del tenor seguent
rubr.: dels spasers
acc.: Senyors molt magnifics e de gran sauiesa a supplicacio dels maiorals dela almoyna e confraria dela armeria son stats atorgats Capitols als officis dels armers … [ 7v] … ab gran consell e delliberacio per certes bones e saludables consideracions haien prouehit esser obseruats los Capitols del tenor seguent
pream.: A honor lahor e gloria de nostre senyor deu etc. Jnserantur jam sunt supra
text: Per que los dits magnifichs Justicia e jurats manen esser obseruats los dits Capitols e cascun de aquells (…) sia feta e publicada crida … e jgnorancia no puxa eser allegada
certificació: […] artus trompeta publich dela Ciutat … ha publicat lo dit […]
Condition incomplet
ID no. of Witness 12 cnum 10280
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 8-10
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1475
Incipit & Explicits datatio: [ 8] En nom de Jhesus e dela gloriosissima Verge Maria mare sua vinga en memoria e en esdeuenidor a tots los qui legir ho vonran que en lany dela natiuitat de nostre Senyor deu Ihesus Mil cccclxx Cinch diuendres ques comptaua dotze del mes de Maig
intr.: los magnifichs en Berenguer mercader … perque a tothom sien manifests e jgnorancia no puxa esser allegada. Los quals capitols son del tenor seguent
tit.: Capitol dels […]
acc.: Molt magnifichs e sauis senyors a suplicacio dels […] del offici o almoyna dels armers … [ 9] … haia complit ab lo amo qui stara aplicadora e partidora [?] la dita pena segons que al dit offici dels armers ab los dits Capitols [es] attorgat
testimonis: [ 9v] Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en ffrancesch bataller notari e en Berthomeu monço verguer dels magnifichs Jurats dela Ciutat de Valencia
intr.: E en virtut e per execucio dela dessus dita prouisio fon fet e ordenat lo ques segueix
acc.: [A]ra hojats queus fan asaber los magnifichs justicia e jurats dela Jnsigne Ciutat de Valencia que com ells ab gran deliberacio maturament e digesta e en vnitat e concordia per lo be dela cosa publica per certes bones e saludables consideracions han prouehit esser obseruats lo capitol del tenor seguent
pream.: Molt magnifichs e sauis senyors a suplicacio dels Maiorals jnserants jam sunt supra
text: E que los dits magnifichs Justicia e Jurats manen esser obseruats los preinserts Capitols e cascu de aquells … e Jgnorancia no puixa esser allegada
certificació: Die Sabbati xx Maij Anno anatiuitate dominj Mo CCCCo lxxvo en Pere artus trompeta publicha … justicia e jurats
certificació: Presents copia … [ 10] … hic appono meum Sig ✠ num
ID no. of Witness 13 cnum 9789
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness f. 19r-v
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1494 III
Incipit & Explicits datatio: [ 19] A3nno a natiuitate dominj Millessimo Quadringentesimo Nonagesimo Quarto die vero Martis jntitulato decima septima mensis junij
pream.: Los magnifichs mossen Jacme ciscar caualler … e declaren en la forma seguent
text: E actenent [sic] que los dits ferrouellers no son officials nj aquells son examjnats nj saben nj entenen en lo offici de freners … [ 19v] … obseruades sots les penes enla dita prouisio contengudes […]
testimonis: Presents foren per testimonis ales dites coses Los honorables en […] Matheu … habitadors de valencia
certificació: Preinserta copia … hic appono meum Sig ✠ num
ID no. of Witness 14 cnum 9790
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 20-27 ff. xx-xxvij
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1494
Incipit & Explicits pream.: [ 21] [E]2N nom de Jesus e dela gloriosissima verge Maria mare sua vingua en memoria en sdeuenidor atots Los qui legir ho volran que Lany dela natiuitat de nostre Senyor deu Jhesus Mil Quatrecents Noranta quatre dimecres ques comptaua Nou del mes de Juliol Los magnifichs mossen Miquel cetina caualler … los quals Capitols son del tenor seguent
acc.: [E]2N presencia de vosaltres molt magnifichs Senyors de Jurats de la Jnsigne Ciutat de valencia constituhits personalment los honorables Maiorals … [ 22] … e fer publicar aquells ab veu de publica crida per que sien per tots obseruats e son los seguents
tit.: Daguers e Coltellers
text: [E]2 Primerament ordenen e han per bo e profitos als officis dessus e a la Cosa publica e als singulars de aquella … [ 26v] … e executar los la pena a coneguda del dit magnifich mustacaff e dels dits majorals e prohomens del dit offici
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses … habitadors de valencia
intr.: [E] en virtut e per execucio dela dessus jnserta prouisio fonch ordenat lo ques seguex
acc.: [A2]ra hojats queus fan asaber los magnifichs Justicia e Jurats … [ 27] … perque a tothom sien manifests e ignorancia no puixa esser allegada
text: [D2]ie Lune vj. Octobris (…) en pere artus tronpeta publich … per manament dels dits magnifichs justicia e Jurats
certificació: Preinserta copia altero … hic appono meum Sig ✠ num
ID no. of Witness 15 cnum 9788
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness f. 18r-v
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1493
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] Die Jouis xxvij mensis Junj anno Millessimo CCCC Lxxxxiijo
text: L4os magnifichs ffrances marti caualler en Perot palomar en Bernat catala en ffranci dalmau e Jeromini roig Ciutadans Cinch dels magnifichs Jurats en Bernat Lorenç regent lo offici de Racional. Ajustats en cambra daurada vista la questio e differencia que es entre lo offici dels Armers de vna par e los fferrouelers de la part altra sobre lo adobar dels frens … [ 18v] … al comun de la Ciutat lo terç al offici los quals tingua a executar lo magnifich mustacaff
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses … magnifichs Jurats dela Ciutat de Valencia
certificació: Preinserta copia … apponom meum Sig ✠ num
ID no. of Witness 16 cnum 3035
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 136 (BITECA manid 2725)
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 1-6
Title(s) Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518 1462 I
Incipit & Explicits datatio: [ 1] E3N nom de Jhesus e dela gloriosissima verge Maria mare sua vinga en memoria en esdeuenidor atots los que legre ho volran que en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil. Quatrecents Sexanta dos dimecres ques comptauen onze del mes de Març
intr.: Los magnifichs en Berenguer mercader … [ 1v] … fossen e sien publicats e preconitzats per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella per quenos puxa allegar jgnorancia Los quals Capitols son del tenor seguent
pream.: [ 2] Alaor e honor e gloria de nostre senyor deu e seruey dela Maiestat del Senyor Rey e per lo benefici dela republica dela dita Ciutat de Valencia … e tenor la auctoritat e decret vostres los quals Capitols son del tenor seguent
acc.: Molt magnjffichs molt honorables e molt saujs los senyors de [sic] jurats dela jnsigne Ciutat de Ualencia A uos tres magnjfficencies supliquen los maiorals e prohomes del offici o almoyna dela almeria … E que negu dels sobre dits officis no puxa vsar sino de aço que sera examjnat per nenguna manera
tit.: De Cuyracers
text: E primerament los dits majorals e prohomens dela dita armeria en lo dit offici de Cuyracers … [ 6] … los dits Capitols sien alahor e gloria de nostre senyor e vtil del be publich del dit offici dela armeria e dela present Ciutat e Regne E encara los dits maiorals e homens ho hauran a singular gracia de vostres magnificencies
testimonis: Testimonis foren presents a les dites coses los magnifichs mossen luis masco de menys dies Caualler e Nanthonj pelljcer Ciutada habitadors de Valencia
Record Status Created 2004-05-17