Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5334
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Modus et forma procedendi in criminibus
Establiments de fets criminals
Date / Place promulgat 1311 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5297
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 42vb-44rb
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Establiments de fets criminals, promulgat 1311 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 42vb] fforma predicandi in casis criminialibus per officiales
text: C2Ar en coses criminals maiorment de crims capitals los veguers ells batles les corts souen son embarguats per los sauis de dret que per paor de irregularitat en aquells crims … [ 44rb] … Mas en Cathalunya creu que per lusatge los bens mouens sien del Rey lo syti del senyor del criminos per raho de Annotacio car daltra guisa los bens generalment deuen esser dells fiyls dells parents del criminos
nota: vt notatur jn constitutiones barchinona … bona dampnatorum
Note expl. en llatí referent a la constitució corresponent
ID no. of Witness 2 cnum 7487
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 11 (BITECA manid 2086)
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)
Location in witness ff. 46-49v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Establiments de fets criminals, promulgat 1311 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 46] Modus et forma procedendi jn criminibus
intr.: [j]2o Rey en Jacme Rey de Mallorcha senyor de Rossello e de perpenya feu fer aquest stabliments de feyts crjmjnals con se deuen conexer per dret
text: Car en coses crimjnals maiorment de crims capitals … [ 49v] … deuen esser scrits tots los bens e emparats que sien dats amenleuar ut. h. probatur (…) Mas encatalunya (…) los bens generalment deuen esser dels fills e dels parents del crimjnos ut notatur. vsaticis barchinone .c. siquis jn homines et de bonjs dapnã autem bona dapnatione eorum
Record Status Created 2004-02-03