Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5327
Authors Col·lectiu
Titles Trobes en llahor de Ramon Llull
Date / Place escrit 1502 ad quem
Language català
Text Type: Col. poètica
Associated Texts texid 5451 Antoni Massot, Exhortació a la immaculada verge Maria, escrit 1502 ad quem
texid 5366 Antoni Massot, La ressonant fama del compatriota, escrit 1502 ad quem
texid 5443 Antoni Massot, Llaors del reverd mestre Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
texid 5440 Gaspar Calaf, En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara, escrit 1502 a quo
texid 5441 Gaspar Calaf, Narrar vostra vida monarcha Lull nostre, escrit 1502 a quo
texid 5447 Gaspar de Verí i Desbac, Dels actes la fama Ramon Lull qui resta, escrit 1502 ad quem
texid 5449 Gaspar de Verí i Desbac, Levau forçes mies e celebrau festa, escrit 1502 ad quem
texid 5446 Gaspar de Verí i Desbac, Meditant jo del gran Ramon scriure, escrit 1502 ad quem
texid 5448 Gaspar de Verí i Desbac, No prengau a vici si ara m'apella, escrit 1502 ad quem
texid 5450 Gaspar de Verí i Desbac, Nöm basta l'ingeni, decauen les forces, escrit 1502 ad quem
texid 5445 Joan Odó de Menorca, Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre, escrit 1502 ad quem
texid 5444 Joan Odó de Menorca, Obtesa licentia del reverent pare, escrit 1502 ad quem
texid 5439 Jordi Miquel Alber, Ab metres condignes, per fama vulgada, escrit 1502 a quo
texid 5442 Ramon Llull, Per poder ben judicar, escrit 1502
References (most recent first) Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy
Pérez Martínez (1974), “Corona poética luliana. Certamen poético luliano de 1502”, Heraldo de Cristo
Note aquest certamen poètic en honor de Ramon Llull es va celebrar l'any 1502, a l'església de Sant Francesc de Palma de Mallorca, el 15 de maig, coincidint amb la festa de Pentecosta. Antoni Maçot va ser el mantenidor, i van ser jutges el mestre en teologia fra Francesc Parera i el mercader Gaspar Calaff. Van concórrer al premi Jordi Alber, Joan Odó de Menorca i Gaspar Verí. El jurat va atorgar el premi ex aequo a Joan Odó de Menorca i a Gaspar Verí, però aquest darrer va presentar al jurat una apel·lació de la sentència, llegint una nova composició que va moure el jurat a declarar-lo vencedor
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7480
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Lul·lisme 11 (BITECA manid 2702)
Copied 1502-03-15 (portada)
Location in witness ff. portada-27
Title(s) Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ portada] P4roces Original deles hobres fetes per diuersos trobadors en lehor dela vida doctrina emort del Egregi e gran monarcha Mestre Ramon Lull doctor illumjnat nat Enla Jnsigna Ciutat de Mallorques
rubr.: Diumenge a xv de maig any de nostre Senyor deu Jesucrist desta gloriosa de sincogesma Mil Cinch cens e dos
rubr.: Ditor ala honra primer en oides [?] Anthonj maçot. Ditors al premj Joanot manorcha pri [ratllat] Jordi alber notari Gaspar verj
rubr.: [ 2] Libell posat per antonj maçot scriuent dresat alls trobadors Della present ciutat demalorques e de quall sevol altra part sota a jj dell mes de abrill any 1502
rubr.: Antonj macot ascrivent de Vot de aquell tant famosisim compatriota e jnluminat dochtor Mestre Ramon lull per reduyr a memoria la uida doctrina e mort per actes solemnas axarsida posa lo present cartell
text: La rasonant fama // dell compatriota | Ramon lull egregi // veig ques passa muda … [ 27] … Al cors asiusporta // per Joell jnsigna | Hi larma senpuya // enles altas sales
ID no. of Witness 2 cnum 8347
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 11 (BITECA manid 2371)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà), 1591 - 1695
Location in witness ff. 1-22v
Title(s) Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Proces original de les Hobres fetes per diuersos Trobadors en lehor dela Vida Doctrina E mort del Egregi e gran monarcha Mestre Ramon lull Doctor illuminat Nat En la Jnsigna CIutat de Mallorcas
rubr.: Diumenge a xv de Maig any de nostre Senyor Deu Jesuchrist festa gloriosa de sincogesma Mill Sinchcents e dos dich M.D.ij.
rubr.: Ditor ala honra primer En orde Anthoni Macot | Ditors al premi | Joanot manorcha | Jordi alber nothari | Gaspar Vari
rubr.: Libell posat per Anthoni Macot scriuent dresat als trobadors dela present Ciutat de Malorques E de quall sauol altre part so A jj del mes de Abrill any 1502
rubr.: [ 1v] Anthonj Macot scriuent de Vot de aquell tant famosisim compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon lull per reduyr a memoria la Vida doctrina e mort per actes Solemnes axarsida posa lo present Cartell
text: La rasonant fame del compatriota | Ramon Lull Egregi, veig ques passe mude … [ 22v] … Al cors asius porta, per Joell Jnsigna | Hi lalma senpuja, enles altes sales | finis
ID no. of Witness 3 cnum 7818
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 18-40v
Title(s) Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] Proces Original Deles Hobres fetes per diuersos Trobadors en lehor dela Vida Doctrina e mort del Egregi e gran monarcha Mestre Ramon Lull doctor illuminat nat enla Jnsigna Ciutat de Mallorcas. Diumenge a xv de Maig de nostre Senyor Deu Jesuchrist festa gloriosa de sincogesma Mill sinchcents e dos. Dich M.D.ij.
rubr.: Ditor ala honra primer En orde Anthoni Maçot | Ditors al premi | Joanot Manorcha | Jordi albert nothari | Gaspar Vari
rubr.: Libell possat per Anthoni Maçot Scriuent dresat als trobadors Dela present Ciutat de Mallorques E de qual sauol altre part sots A ij del mes de Abrill any 1502
rubr.: [ 18v] Anthoni Maçot scriuent deuot de aquell tant famosisim Compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon Lull per reduyr a memoria la Vida Doctrina E mort per actes Solemnes axarsida posa lo present Cartell
text: La rasonant fame del compatriota | Ramon lull egregi Veig ques passe mude … [ 40v] … Alcors asius porta, per Joell Jnsigna | Hi lalma senpuya enles altas Sales | finis
ID no. of Witness 4 cnum 7895
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 72-94
Title(s) Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 72] Proces Original de les Hobres fetes per diuersos Trobadors en lehor de la Vida Doctrina E Mort del Egregi egran monarcha Mestre Ramon Lull Doctor illuminat nat enla Jnsigna Ciutat De Mallorcas
rubr.: Diumenge a xv de Maig any de nostre Senyor Deu Jesuchrist festa gloriosa de Sincogesma. Mill sinch cents e Dos dieh M.D.ij
rubr.: Ditor ala honra primer En orde Anthoni maçot. Ditors al premi Joanot Manorcha | Jordi Albar nothari | Gaspar Vari
rubr.: Libell possat [sic] per Anthoni Maçot Scriuent dresat als trobadors dela present Ciutat de Mallorques e de qual sauol altre part sots a ij de Abrill any 1502
rubr.: Anthoni Maçot scriuent, deVot de aquell tant famosisim Compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon Lull per reduyr amemoria la Vida doctrina e mort per actes solemnes axarsida posalo present cartell
text: La rasonant fama del compatriota | Ramon Lull egregi veig ques passe muda … [ 94] … Al cors asi us porta per joell insigna | y lalma senpuja en les altes sales | finis
ID no. of Witness 5 cnum 7986
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, (BITECA manid 2747)
Copied 1605 a quo
Location in witness ff. 211-222
Title(s) Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 211] Copia del proçes original de las boras fetes per diversos trobedors en laor de la vida doctrina e mort del egregi e gran monarca mestre Ramon Llull doctor illuminat en la insigne ciutat de Mallorques
rubr.: Certamen poeticum Majoricis factum in honorem Beati Raymundi Lulii martyris anno 1502
rubr.: Diumenge a xv de maig añy de nostro Señor Deu Jesu Christ festa gloriosa de CIncogema mdii dich 1502
rubr.: Ditor a la honra primer en horde. Antoni Maçot. | Ditor al premi. Janot Manorcha. Jordi Aber notari. Gaspar Veri
rubr.: Libell posat per Antoni Maçot scriuent drasat als trobadors e la present Ciutat de Mallorques e de qualsevol altre part sots a dos del mes de abril añy mdii
rubr.: Antoni Maçot scriuent deuot de aquell tant famosissim compatriota e illuminat doctor mestre Ramon Lull per reduir a memoria la vida doctrina e mort per actes solemnes ecercida posa lo present cartell
text: La raso \na/t fama del compatriota | Ramon Lull egregi veig que es passa muda … Del qui content no sera | La part sua volem sia | Dat a la Verge Maria
nota: Fr. Franciscus Parera sacrae theologiae profesor et ad hoc alter judicum asignatus et deputatus. Gaspar Calaff altre conjutge
nota: Data lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels molt reverends e honorables jutjes per mi Ramon Llull esvriva de la present causa diumente a zinc de juny añy de la nativitat de nostre Redemptor mil sinchcens y dos hora e lloch desus assignats presents les dites parts é presents pe testimonis los revenrends e magnifichs mestre Francesch Cassa mestre en sacra telogia del Orde de Frares Menores e Guillem de Puigdorfila donsell de Mallorca e molts altres
nota: Quae omnia preadictum syndicum exhibita et designata postquan fureunt in paesenti processu transcripta fuerunt per me dictum Antonium Solivelles hujus causae scribam cum suis originalibus custoditis et reservatis
ID no. of Witness 6 cnum 7877
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 6 (BITECA manid 2730)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. [1]-[19]v ff. 62-80
Title(s) Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 62] Copia del Certamen Poetico, que en honra del Beato Raymundo lulio se hizo en la Iglesia del Real Convento de S. Francisco de Assis de Palma Dominica Penthecostes año 1502. Lo ha sacado con toda fidelidad concordando aun en las letras [tatxat] … Cuyo titulo es Francisco Montaner Sub. num. 22 en la libreria del Dr. N. Bassa
rubr.: [ 63] Proces Original Delas Obras fetas per diversos Trobadors, en lahor dela vida doctrina é mort del egregi y gran Monarcha Mestre Ramon lull Doctor Illuminat nat enla insigne Ciutad de Mallorques
rubr.: Diumenge a 15 de Maig any de Nostre Senyor Jesu Christ festa gloriosa de Sincogesma. Mill sinch Cents e dos dies MDij
rubr.: Ditor ala honra primer Antoni Maçot | Ditors al premi Joanot Manorcha Jordi Albar nothari Gaspar Veri
rubr.: Libell posat per Anthoni Maçot scriuent dresat als trobadors dela present Ciutat de Mallorques é de qualseuol altre part. fets a 2 de Abrill any 1502
rubr.: Antoni Maçot scriuent deuot de aquel tan famosissim Compatriota é Inluminat Doctor Mestre Ramon Lull, per reduir á Memoria la vida Doctrina, é Mort per actes solemnes axarsida, posalo present Cartell
text: La resonat fama del Compatriota | Ramon Lull egregi veig ques passe muda … [ 80] … Al cors á sius porta per soell insigna lalma senpuja en les altes sales | Finis
Note la rúbrica inicial del f. [1] està parcialment ratllada, i resulta ara per ara de molt difícil lectura. Per aquesta raó no l'hem transcrita sencera. Aquests folis es troben en un plec no numerat, situat a l'endemig del volum, per això donem la foliació pròpia i la que li correspondria dins el volum
ID no. of Witness 7 cnum 6022
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m (BITECA manid 2750)
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 385-400v
Title(s) Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 385] Copia de Proçes Original de les obres fetes per diuersos trobadors en lahor de le Vida Doctrina e Mort del Egregi e gran Monarca M. R. Llull Dr. Illuminat, en la insigne Ciutat de Mallorca. Certamen Poeticum Majoricijs factum in honorem Beati Raymundi Lulli Martirys anno 1502 Diumenge á 15 de Maig Any de Nostre Sr. Deu JesuChrist festa gloriosa de Sinquagesma 1502
rubr.: Ditor ála honrre primer en orde Anth. Massot. Ditors al premi Juanod Menorca. Jordi Albert Notari. Gaspar Veri. Llibell posat per Antoni Massot scrivent dressat als trobadors dela present Ciutat de Mallorques e de qualsevol altre part sota a 2 del Mes de Abril any 1502
rubr.: Libell posat per Antoni Massot scriuent dresat als trobadors dela present Ciutat de Malorques e de qualsevol altre part sota a 2 del Mes de Abril any 1502
rubr.: Antoni Massot scrivent devot de aquell tant famosissim Compatriota Illuminat Dochtor Mestre Ramon Llull … pose lo present Cartell
text: La Rasonant fama del Compatriota … [ 400] … dat ala Verge Maria
subscr.: Fr. Franciscus Perera Santa Theologia Professor, et ad hoc alter Judicum assignatus et Deputatus. Gaspar Calaff altre conjutje. Data lesta, e publicada fonch le demunt dita Sentencia de manament dels molt Reverends e honor [sic] Jutjes per mi Ramon Llull notari scriba dela present Cause [sic] Diumenge a 5 de Juñy añy dela Nativitat de Nostre Redemptor 1502 hore, e lloch desus asignats presents les dites parts, e prenents per testimonjs los Reverends, e Magnifichs Mestre Francesch Cassa, Mestre en Santa Theologia [f. 400v] del Orde de Frares Menors, e Guillem de Puig dorfila Donsell de Mallorca e molts altres
subscr.: [ 400v] Que Omnia per dictum Syndicum exhibita et designata, (…) fuerunt in presenti processu transcripta, fuerunt per me dictum Antonium Solivelles huys Causa scribam … Pedro Ribot Notarii ac syndico pronominato et Michaele Serra Scriptore Quare ett.a
Note el darrer paràgraf és en llatí. No s'inclouen les cobles de resposta dels participants en el certàmen
Record Status Created 2004-01-27
Updated 2018-06-13