Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5318
Authors Joan Moreno
Titles Doliues lo past es fina pastura
Incipit & Explicits text: Doliues lo past es fina pastura … donant li combat de carnals coltells
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics [115.8 (219:170), p. 169=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
[115.5 (211:38), 115.4 (211:37) i 115.2 (211:36), p. 147-148=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10ï 10: abbacdcd
[115.5 (211:38), 115.4 (211:37) i 115.2 (211:36), p. 147-148=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10ï 10: abbacdcd
[115.5 (211:38), 115.4 (211:37) i 115.2 (211:36), p. 147-148=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10ï 10: abbacdcd
Associated Texts part de texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 5-66 (ed. ref.)
Fenollar et al. (2008), “De vos y de mi lo temps assegura [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Moreno et al. (2008), “Cascun vell pot fer la festa solempne [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Moreno et al. (2008), “Yo veig que·l protest ab vos no·m profita [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Moreno et al. (2008), “La gran voluntat y amor magnifica [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 305 , n. 115.8, 115.5, 115.4 i 115.2
Fenollar et al. (1988), Lo procés de les olives. Lo somni de Joan Joan 81-153
Fenollar et al. (1973), Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
Fenollar et al. (1877), Lo procés de les olives é disputa des jovens hi vells, fet per alguns trobadors que avant se nomenen 18-101
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7449
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France, Inc. 943 (a) (BITECA manid 1547)
Imprint València: Lope de la Roca, 1497-10-14
Location in witness ff. [a ij] - e [j]
Title(s) Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a ij]] Resposta
text: Doliues lo past // es fina pastura … [ e [j]] … Donantli combat : de carnals coltells. | Fi
Poetic Stanza 480 vv.
ID no. of Witness 2 cnum 7981
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532 (BITECA manid 2060)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02
Location in witness ff. a ij - [d vij]v
Title(s) Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ a ij] Resposta
text: Doliues lo past : es fina pastura … [ [d vij]v] … Donantli combat : de carnals coltells
Poetic Stanza 504 vv. [= 10 x 8, 1 x 4 | 21 x 8, 1 x 4 | 22 x 8, 1 x 4 | 5 x 8, 1 x 4]
Note en relació a l'incunable, aquesta edició barcelonina interpola, en una de les intervencions de Joan Moreno, i just abans del vers “Puix amen de cor : sens frau ni barats”, aquestes tres cobles: “Aquestas lamor : de sanct matrimoni | Que nunqua les jouens : ab sos vells marit [sic] | Essent los volers : en aquells vnits | Partir ni desfer : nols bastal demoni | Qui donchs pora dir : quen aquells recaure | No puga lamor : ab tots los seus drets | Car tant se poran : sos volers complaure | Que seran los grats : entrells satisfets. || Si may fou tocat : en la consciencia | Del que haueu dit : ni pus dir poreu | De tals parlaments : vos penidireu | Per hauer causat : tan gran pestilencia | Car vos mal corau : les dones casades | Tenint per marits : los homens ia vells | Y feu les donzelles : no menys alterades | Del que vos portau : en vostres libells || Axi com la fusta : antiga y molt vella | Es fort y pus ferma : en quant pot seruir | Hil meliç conserua : hi sol mantenir | Molt mes que lalbenca : majorment nouella | Axi lome vell : pel meliç quey resta | Dispost es hi abil : en lobra entrar | Y mes que nol joue : tenir deu requesta | Ni deu ser priuat : mas digne de amar”
ID no. of Witness 3 cnum 6670
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/15031 (BITECA manid 2062)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561
Location in witness ff. [1]-31
Title(s) Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Resposta
text: D'oliues lo past, es fina pastura … [ 31] … donantli combat, de carnals coltells. | Fi
Poetic Stanza 480 vv.
Note aquests versos de Joan Moreno es localitzen, més concretament, als ff. [1]-4 , 15-18, 24v-27v i 30v-31
Record Status Created 2004-01-08
Updated 2008-05-10