Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 5301
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/13244 | Antic R-13244
Imprint Barcelona: Jaume Cortey, 1561
Location in witness ff. [i]-cxlixvb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ [i]] Libre de consells fet per lo magnifich mestre Iaume Roig, los quals son molt profitosos y saludables, axi pera regiment y orde de ben viure, com pera augmentar la devocio ala puritat y concepcio dela sacratissima verge Maria. | Estampat en Barcelona per Iaume Cortey 1561
rubr.: [ ii] Al molt spectable y en totes obres noble y virtuosissim S. don Hieronym de Cabanyalles [sic] en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant y justissim portant veus de general governador enla ciutat y Regne de Valencia
prol.: L4A major y millor policia y mes ingeniosa industria que los fecundes oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar molt spectable y magnifich, y strenu senyor sies ornar guarnir y atauiar les composicions … [ iiiv] … Y pregant a la infinida potencia que ab augment de stat y honra en continua y molta conualecencia, la sua spectable magnifica y virtuosissima persona com per ell es desijat prospere, y guarde humilment besantli la ma a la present donam fi y conclusio
rubr.: Als peritissims lectors
pream.: Criat en la patria, ques diu limosina | no vol aquest libre / mudar son lenguatge … [ v] … per fer que los homens / tan fort los publiquen | que passe lestrepit / los monts de Thesalia
rubr.: consulta
text: Magnifich mossen Ioan | Fabra caualler valent | pel gentil atreuiment | quentre dones vos roman … [ vi] … si lo contrari faran | del que ordit he | ab la flor de lir tambe | les dones habitaran
rubr.: Entrada
acc.: Spill lum e regla | homens arregla | dones blasona | lo lir corona | spines cart crema | ço diu lo tema | FIN
rubr.: [ viv] Comença lo libre de les dones: ordenat per lo magnifich en Iaume Roig doctor famos de la serenissima senyora Reyna dona Maria. Es exemplar e de consells per ell donat a son nebot en Balthasar bou senyor de Callosa qui molt amaua
rubr.: TEMA
tema: sicut lilium inter spinas: sic amica mea inter filias
rubr.: PREFACI
rubr.: Primera part del Prefaci
pref.: [ viva] D3Eu creador | vnich senyor | omnipotent | latriament | qual sol adore | quant puch honore … [ xiiivb] … los meus darres | anys vint o mes | tots seruint Deu | segons veureu
rubr.: Primer libre de sa jouentut: Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: D2Onchs Deu ayudant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreujar | me vull lexar | la infantea | Ma fadrinea … [ cxlixvb] … Tots finalment | homens e fembres | promens profembres [sic] | vixcam deça | saluats della | direm, Amen. | Deo gratias | Fi del quart y vltim libre
Condition incomplet
Poetic Stanza 16223 vv.
References (Most recent first) Roig et al. (1990), Spill 1:75
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori 1:lv-lvii
Note aquesta edició copia l'edició anterior, de 1631; manquen els vv. 581, 985-990, 1059-1062, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5363-5364, 9381-9382, 10680-10785 i 11463-11472 de l'edició de Miquel i Planas
Record Status Created 2002-04-10
Updated 2012-01-28