Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5244
Authors Desconegut
Titles Llibre de la cura dels ulls
Incipit & Explicits text: La cosa pròpia e primera de conexenza és la vista e és dit en los libres de la fe
Date / Place traduït 1340 [?] - 1360 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Guillem Corretger, cirurgià [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 123
Note Cifuentes pensa que la traducció no pertany a G. Corretger (cosa que la situaria ca. 1302-1304), sinó que fou elaborada a mitjans s. XIV per un traductor desconegut
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10313
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 176-177v
Title(s) Desconegut, Llibre de la cura dels ulls (tr. Guillem Corretger…), traduït 1340 [?] - 1360 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 176] Prouisio reyal continent dos capitols lo primer que de sentencia donada per los hoydors de comptes nos pusquen appellar sino als Sindichs Laltre que lo Gouernador no haie hauer pagua de donar licencia als Sindicat o parroquias en Singular en encarraguaments de censals
intitulatio: Pateat vniuersis2 Quod Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Exhibitits et coram nobis humiliter presentatis per dilectum et fidelem nostrum Johannem albertinj … [ 176v] … sequitur series sub hac forma
acc.: Molt alt e molt exçellent senyor ala vostra Reyal maiestat humilment supplica mossen Johan alberti Embaxador del Regne de Mallorques … attorgar les peticions seguents com sien molt vtils e neccessaries [sic] ala reparacio e augmentacio del dit Regne
dispositio: Primerament2 que com los Clauaris del Sindicat deles parts foranes del dit Regne de Mallorques duns temps ença molts dels dits Clauaris sien stats attrobats en grans fraus … [ 177v] … jussimus nostro comuni sigillo jnpendenti muniri
datatio: Datum jn terram nostram fogie die vndecimo mensis Aprilis Anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo quinto … Sicilie citra farum vndecimo
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia Regis Aragonum … Quj predicta laudamus concedimus et firmamus Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt jllustris Troyanus caratzulus de Neapoli … Consiliarij domjnj Regis predicti
certificació: Sig ✠ num mej Arnaldi fenolleda Sacretarij serenissimi dominj Regis predicti … jn proxima linea huius nostre clausure scribi
ID no. of Witness 2 cnum 6880
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 212 (BITECA manid 1086)
Copied 1351 - 1400 (Bohigas i Riera)
1341 - 1360 (Lola Badia)
1401 - 1450 (Panunzio)
1401 - 1500 (ff. 124v-125)
Location in witness ff. 89vb-93va
Title(s) Desconegut, Llibre de la cura dels ulls (tr. Guillem Corretger…), traduït 1340 [?] - 1360 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 89vb] item capitols dela cura duyls
text: L3a cosa propia he primera de conexenza es la vista e es dit en los libres de la fe … [ 93rb-93va] … que asso es uerm qui destrouex luyll [f. 93va] e asso es especial medicina
colofó: Sit nomine domini nostri ihesu chisto benedictum semper et jn eternum & ultra amen
Note segons Cifuentes l'obra anterior acabaria al f. lxxxixvb “muyllades enaygua calfant al foc untedes aboli Aquests ajustaments sien formats e astoyats ayns”
Record Status Created 2003-10-13
Updated 2003-10-23