Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5210
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Mutatio monete Maioricarum
Privilegi de la moneda
Date / Place promulgat 1300-04-11
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10834
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 78-82
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca… Privilegi de la moneda, promulgat 1300-04-11
Incipit & Explicits intitulatio: [ 78] [S]Apien tuyt que com nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de Montpeler
dispositio: als profits dels nostres sotsmesos ab acustumade prouisio couer feem monedas en Mallorques sots senyal de creu … [ 81v] … aquesta present carta ab bola nostra de plom fem sagalar
datatio: ffet es asso xo kalendas aprilis anno domini Mo ccco
conf.: Sig [signum] num den P. gauceran de pinos demunt dit … fermam e juram
conf.: Signum [signum] den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … de montpeler
conf.: [ 82] Signum [signum] del jnfant en Sanxo fiyl primer engenrat del dit noble senyor Rey
conf.: Signum [signum] del jnfant don fferrando … loam e fermam
conf.: s[signum]num don fferrando Rodriguis … loam e fermam
testimonis: Testimonis dequesta coza [sic] son lo Noble en Ramon … scriua del dit senyor Rey
certificació: Sig [signum] num den Michel rotlan notari publich de Mallorcha … en la xxxa linea on diu Maioricarum
Note rúbrica afegida amb posterioritat
ID no. of Witness 2 cnum 10245
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 161 (BITECA manid 2858)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (Avenoza)
1201 - 1499 (catàleg)
Location in witness ff. 35-37v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca… Privilegi de la moneda, promulgat 1300-04-11
Incipit & Explicits tit.: [ 35] Mutatio monete Maioricarum
intitulatio: Sapien tuyt que com nos en Jaume per la gratia de deu Rey de Mallorca … e Señor de monpeller
dispositio: Cobeiants als profits dels nostres sotsmesos ab acustumada prouisio e ab fort clementia prouehir batre faem monedes en mallorcha sots senyal de creu … [ 37] … aquesta present charta ab bollo nostra de plom faem segellar
datatio: fet es aço decima kalendas aprilis anno domini Mo ccco
conf.: Sig ✠ num den P. Gauçeran de pinos demunt dit … [ 37v] … qui aquestes coses loam e fermam
testimonis: Testimonis de aquesta cosa son … scriua del dit Senyor rey
certificació: Sig ✠ den michel rollan notari publich … xxx. Hon diu Maioricarum
Record Status Created 2003-06-20
Updated 2008-05-23