Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5192
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Qui haurà lo bastó hage la fadiga
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1340-01-08
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
ADMINISTRACIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6826
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Pri (BITECA manid 2385)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: para Pollença: Batlle reial [?] (GEM), 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1600 (addicions posteriors)
Location in witness f. 74r-v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Qui haurà lo bastó hage la fadiga, promulgat 1340-01-08
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] qui haura lo basto hage la fadiga
intitulatio: S2apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Mallorques Comte de Rossello e de Cerdanya e Senyor de Montpeller
pream.: entenens forment a publicas vtilitats e profits dels sots meses nostres eles coses contraries de tot en tot esquiuar uolents maiorment aquellas coses que son aegualtat e abones custumes contraujnens … e de gracia spacial [sic] e ab priuilegi de nostre benuolensa
text: ab aquesta nostra carta per totstemps e fermament valedora donam eatorgam als Ciutadans nostres de Mallorques e a tots los altres habitadors del Regne de Mallorques (…) quj han e hauran daqujauant terras camps e cansals drets rendes ho altres qualsque bens … [ 74v] … bens e drets enlos \quals/ ffadiga hauem e hauem hauda sa en rere fassem fermament e sens corrumpiment obseruar. E en testimonj delas quals coses aquesta present carta ab nostre bolla de plom pendent manam esser sagellada ffet asso en la Ciutat de Mallorques .viij. dies djns Janer en lentrada En layn de nostre senyor Mccc e x
subscr.: Testimonjs daquesta cose [sic] son en berenguer de sant Johan Caualler … Jo Lorens plasensa scriua del dit Senyor Rey per manament dell aquesta carta scriure fiu e acloy e sosts senyale ablo meu publich e acustumat senyal Signum
Note espai en blanc per a la rúbrica, que el copista va anotar en lletra menuda al marge superior i que ha desaparegut en part en retallar-se el volum. Segueix al f. 75 un text en llatí amb la rúbrica en català: “Con lo Senyor Jnfant don Johan Priogent del Senyor Rey jura les franqueses Priuilegis e bons vsos del Regna de Mallorques”
Record Status Created 2003-05-19