Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5160
Authors Desconegut (Bover i Font)
Miquel Comalada
Titles Spill de la vida religiosa
Date / Place escrit Barcelona 1515 a quo (princeps)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Atribució: Miquel Comalada, OSH
Atribució: Franciscà desconegut, OFM
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Anònim.43
Tractat en: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Tractat en: Martos (2012), “Sobre l’Spill de la vida religiosa i la impremta”, Zeitschrift für Katalanistik
Editat a: Bover i Font (1983), “Spill de la vida religiosa. Edició crítica i estudi introductori”,
Tractat en: Bover i Font (2005), “L'autor “callà son nom”. Sobre les atribucions de l'“Spill de la vida religiosa””, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 51 = Miscel·lània Joan Veny, 7
Note l'autoria d'aquest text encara avui és objecte de discussió, tot i que és, sens dubte, obra d'un religiós. Dues són les hipòtesis principals: un jerònim (orde responsable de la traducció al castellà), probablement Miquel Comalada, o un franciscà de qui no sabem el nom
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6016
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-V-15 (BITECA manid 2644)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-10-20
Location in witness ff. 1-119
Title(s) Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ portada] Spill de la vida religiosa
salut.: [ 3] Al legidor salut. C6Om entre totes quantes coses que enla machina sien contengudes mundial … [ 3v] … Aço he volgut dir perque tu legidor no ignores la vtilitat del present libre. Uale.
rubr.: [ 4] Spill de la vida Religiosa compost per vn deuot Religios obseruant: lo qual conte en si vn cami breu ab lo qual pugan amar a nostre senyor : trames a vn altre germa seu Religios que molt amaua.
text: E6N vn gran desert habitaua vn sanct home y deuot Religios … [ 118v] … çoes lo palau de charitat:ahon es amor de deu porter. Finis.
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor deu: e de la gloriosa e humil verge Maria:e a saluacio de les animes nostres. Feneix lo present tractat intitulat Spill de la vida religiosa. … Compost per vn deuot religios:lo qual per humilitat calla son nom. Stampat en la Insigne ciutat de Barçelona per mestre Joan Rosembach Alemany. A.xx. del mes de Octubre. Mil.D.e.xv
ID no. of Witness 2 cnum 6017
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], R-1/48 (BITECA manid 2645)
Imprint València: Jorge Costilla, 1529-07-29
Location in witness ff. A1-T4
Title(s) Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ f. A j] Spill de la vida religiosa nouament estampat
dedic.: [ f. A jv] Michael Hieronymus Cruilles nobillissime domine: Castissime pariter atquem doctissime virgini Hieronyme Exarche … [ f. A iiijv] … colendo possideat possidendo in perpetuum fruatur. Uale rara vere nobilitatis gemma: et omnis honestatis insigne
tit.: [ f. B j] Prolech enlo qual se mostra de quanta vtilitat sia lo present libre encara que chich y de que tracta y quin es lo seu titol
prol.: C4Om entre totes quantes coses que enla machina sien contengudes mundanal degam mes affectar desijar e voler aquelles coses quens porten al cami e carrera y vltimadament al terme desijat dela felicitat … [ f. B iijv] … y possehint pugam fruyr sa essencia enque esta la nostra felicitat y benauenturança. Amen. Aço he volgut dir perque tu legidor no ignores la vtilitat del present libre
rubr.: [ f. B iiij] Spill dela vida religiosa compost per un deuot religios obseruant: lo qual conte en si vn cami breu ablo qual pugam amar a nostre senyor trames a vn altre germa seu Religios que molt amaua
tit.: Capitol primer que tracta com vn religios nomenat desijos troba vn pastor lo qual li dona vn companyo quel endreças enlo que cercaua
text: E9N vn gran desert habitaua vn sant home y deuot religios: lo qual com hagues seruit per algun temps a nostre senyor en continues y deuotes oracions y contemplacions … [ T iiij] … per lo cami de pasciencia trobara lo fi seu que es lo palau de charitat: a hon es amor de deu porter
nota: Qualseuol persona que voldra comprar lo present libre vaja ala plaça dela seu a casa de Antoni Cerda llibrer que alli lo trobara
colofó: A lahor a gloria de nostre senyor deu: e dela glorjosa verge Maria e del beneyt sanct Françes: e a saluacio deles animes nostres. Feneix lo present tractat intitulat Spill dela vida religiosa. Compost per un deuot religios: lo qual per humilitat calla son nom. Estampat en la Jnsigne ciutat de Ualencia per mestre Jorge Costilla. Al xxviiij. de Juliol Any Mil e cinch cents e vintinou
Record Status Created 2002-12-08
Updated 2018-05-25