Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5158
Authors Jaume Beltran
Vicent Ferrandis ([?])
Titles Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu
Incipit & Explicits text: A vos digne Ana Torrella discreta … ans tots temps si guarda ab diligent cura
Date / Place escrit 1515 a quo (princeps)
Language català
llatí
Text Type: Col. poètica
Associated Persons Dedicatari: Anna Torrella (Sor), OP
References (most recent first) Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 682-85
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Note a les obres en vers precedeix un preàmbul en prosa
Subject MARIOLOGIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6014
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (1) (BITECA manid 2642)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-02-15 (colofó)
Location in witness ff. [a j]-[d vij]v ff. 1-31v
Title(s) Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] Obres contemplatiues y de molta deuocio nouament trobades en loors dela sanctissima creu ab altres piadoses cobles dela intemerata verge Maria deles dolors y dela soledat molt vtils y profitoses ala salut deles animes y consciencies nostres ab vns versos latins loant al sacratissim arbre dela vera creu
tit.: [ a ijv] Preambol
pream.: L2Esta y ab affectada atencio vista / y deuotament ponderada per lo molt noble .S. don francisco de fenollet la subseguent obra dela creu / per jaume beltran y vicent Ferrandis trobada … y obeir los justissims preceptes y manaments de aquell / dona jaume beltran principi al prolech en la forma seguent
tit.: Comença lo prolech Beltran ala molt Reuerent prioressa
text: Aquell fenoll tendre / ab rames molt belles | preclar don francisco / poeta stimat … [ [d vij]] … dar vos podeu / molt gran lahor sens mida. | Que yo sens vos / ni veig ni se quem faça | puix sou lo braç quel vniuers abraça. | Fi
colofó: [ [d vij]v] A .xij. del mes de Febrer del any de la natiuitat de nostre senyor y Redemptor deu Jesus mil sinchçents e quinze per los magnifichs jurats dela insigne çiutat de Valencia: fon otorgat priuilegi a Jaume Beltran e viçent Ferrandis ab acte rebut per lo discret en jaume eximeno Notari escriua dela sala e continuat en lo degut libre de aquella enlo desusdit dia e any / que ningu no gose Estampar / ni fer estampar les preçedents obres dins la contribuçio de dita çiutat / fins a passada Pasqua de resurrectio del any Mil.D.e xvj. E aço a pena de dos çents floris e perdre tot lo que delles sera estampat e foren impresses e
Record Status Created 2002-12-08
Updated 2008-04-14