Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5156
Authors Desconegut
Titles Ordenació de sagramental
Date / Place escrit 1401 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 6108
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.3 (BITECA manid 1011)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
Location in witness ff. 269vb-273rb
Title(s) Desconegut, Ordenació de sagramental, escrit 1401 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 269va] Declaracio Sacramentalis
intr.: H3oc est translatum sum tum fideliter aquadam Carta Regia … [ 270ra] … sigilli exant sunt hee + Petrus dei gratia Regis Aragonum (…) Comitisque barchinone. Tenor autem dicte carte sequitur per hec uerba. Nouerunt uniuersi. Q[?] nos petrus dei gracia Rex Aragonum (…) barchinone. Considerantes qualiter nuncij uniursitatis Ciuitatis barchinone (…) Capitulorum tenor noscitur esse talis
dispositio: A empatxar mals usos quells capitans [f. 270vb] eles gens del sagremental no faxen ne puxen fer contra la forma ordonada enlo Sagramental e que aquella forma haien e deien obseruar de part del senyor Rei … [ 271] … Capitol de part del senyor Rey als Capitans e homens del sagramental que no talen ne cremen ne facen algun mal al dit Castell vila o loch ne en bens daquells ne de lurs homens (…) et sigillo nostro appendicio uissimus comuniri
datatio: Datum Ualentiae quarto kalendas Nouembris anno domini .M.ccc.xxxvj. Exa. Registrata
rubr.: [ 271ra] Capitula Sacramentalis
intitulatio: N3os ihoannes dei gratia Aragonum valentie … Rossilionis et Ceritanie
pream.: Oblatis nobis reuerenter pro parte … vniuersitatibus et singularibus personis sacramentali vallencie confectis huius modi feriei
intr.: [ 271rb] C3om antigament a feeltat del senyor Rey qui es cap dela cosa publica e a conseruacio e bon stament daquella fos atrobat e ordonat sagramental en Valles en lobregat e en lo marisme lo regiment del qual se pertany ala sgleya e ala Ciutat de barchinona Segons ordinacio daquell lo qual per malicia del temps qui tot die indueix nouelles fets hauria mester reparacio e creximent … e p\o/sar en defensio les persones e bens (…) son fetes les ordonacions deius scrites per part dela sgleya de barchinona dela sgleya de Vich e del Monestir del stany e dela Ciutat de barchinona e dela vila de Moya supplicants humilment los bisbes e Capitolls de barchinona e de Vich e labat e couent del monestir del stany e les uniuersitats de barchinona e de Moya ala magnificencia Reyal que aquelles uulla approuar stablir ordonar e confirmar empertos [sic] temps duradores
text: P3rimerament que tots los homens Reyalenchs ço es que sien homens propjs o aloers del senyor Rey o dela senyora Regina … [ 273rb] … I3Tem es entes que la forma antiga o formes antigues e la ordinacio e usança del dit sagramental antich sien o remanguen a la vn sagramental e altre en lur plena força e ualor sino aytant com los presents Capitols e ordinacions deroguen o poden derogar a aqueles
ID no. of Witness 2 cnum 7488
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 11 (BITECA manid 2086)
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)
Location in witness 122v-123v
Title(s) Desconegut, Ordenació de sagramental, escrit 1401 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 122v] Declaracio sacramentalis
text: [a]2 empatxar mals vsos quels capitans e les gents de sagramental no fassen ne puxen fer … [ 123v] … del dit Castell o loch als dits Capitans axj con dit es Mandamus igitur it.~
ID no. of Witness 3 cnum 5383
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 485 (BITECA manid 1007)
Copied 1421 - 1460 (part catalana, interporlació posterior)
1376 - 1400 (fragment català de la Gesta comitum segons J. Riera)
1351 - 1400 (part llatina més antiga)
Location in witness ff. 187v-192v
Title(s) Desconegut, Ordenació de sagramental, escrit 1401 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits intr.: [ 187v] C2om entigament a faeltat del senyor Rey quj es cap dela cosa publica e conseruacio de bon stament de aquella fos atrobat e ordonat Sagramental en Valles e Enlobregat e en lo Maresme lo regiment del qual se partany ala Esgleya e ala Ciutat de Barchinona Segons ordinacio de aquell lo qual per lamicia del temps quj tot dia jndueix nouelles fets hauria mester reperecio e creximent … [ 188] … e posasr en defencio lurs persones e bens (…) son fetes e ordonades les ordinacions dejus scrites per part dela Esgleya de Barchinona dela Esglea [sic] de Vich e del Monastir de Estayn E dela Ciuatt de Barchinona e dela vila de Moya es stat suplicat ala magnificencia Reyal que aquells uulla aprouar stablir ordinar e confirmar per tots temps duradores
text: P2rimerament que tots los homes Reyalenchs ço es que sien homens propis o aloers del Senyor Rey … [ 192v] … Item es entes quela forma entiga e formes entigues e la ordinacio e vsance del dit sagremental entjch sien e romanguen ab la .j. sagramental e altre enlur plena force e ualor sino aytant com los presents capitols e ordjnacions deroguen o poden der[og]ar a aquelles
Record Status Created 2002-10-14