Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5141
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions i capítols de cort sobre el regne de València
Date / Place promulgat 1458 - 1479
Language català
Text Type: Col. lleis o est. real
Note no hem pogut identificar a quina cort es corresponen aquests capítols
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
CORTS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4060
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 40-56v
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort sobre el regne de València, promulgat 1458 - 1479
Incipit & Explicits salutatio: [ 40] Ihs. Molt alt e molt excellent Senyor
intr.: Lo bras deles Ciutats e viles reals congregat en la present Cort offir a vostra molt exçellent Senyorja los presents greuies deduits perCapitols … [ 41v] … manets continuar en lo proces dela Cort en sems ab los dits greuies et liget. etc.
text: Altissimus etc. P3rimerament senyor per furs e priuilegis del present Regne. Les execucions deles pensions dels censals e violaris son molt priuilegiades … [ 56v] … Lo no pagar de aquells redunda en gran dan preuhj e greuie de aquella e del dit bras Reyal com sia vna del dit bras e vos senyor
Associated Texts segueix als ff. 58-62 una relació on consten els rocins oferts al rei pels tres braços a les corts part de texid 4789 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430
Note capítol de greuges. Aquí s'acaba la numeració en romans i només queda la posterior, afegida en xifre aràbigues. Al marge, a l'inici, a bolígraf: “Juan II”. Al f. 62 llegim una rúbrica sense text: “Copia dela cessio feta per lo senyor Rey de nauarra a mossen Johan de xj flos del donatiu fet al senyor Rey per tota la Cort del regne de Valencia a cuj flos anno dominj .Mo cccxxxviijo” (darrers mots esborrats i corregits); al verso, notes de comptes i als marges del text anotacions sobre personatges esmentats a la documentació
ID no. of Witness 2 cnum 5336
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 160, núm. inventari 5427 (BITECA manid 2358)
Copied 1481 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 5-8v ff. xv-xviiiv
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort sobre el regne de València, promulgat 1458 - 1479
Incipit & Explicits dispositio: [ xv] o faran cosa alguna en qualseuol causes o negocis ciuils criminals o mixtes contra los di[ts] vsatges constitucions Capitols actes de Cort priuilegis vsos e costums … [ xvi] … Saluo que no jncorregem en les penes contra la persona e bens deles altres officials dessus ordonades e posades
rubr.: [ xviv] Que lo Senyor Rey Juxta lo poder dela Cort declar e lo declarat a effecta deduescha
text: E mes supplica la dita Cort que fer dar repos ala cosa publica del dit Principat … [ xviiiv] … Protestacio del Stament Reyal. I2tem Senyor molt alt e excellent protesta lo Bras deles Ciutats e. viles reyals que per les constitucions demunt dites ne per qualseuol capitols preinserts ne per algunes deles coses dessus dites no sia fet preiudici ales llibertats franqueses
Condition fragment
Note fragment d'una cort de Joan II; la primera rúbrica apareix al f. xviv: “Que lo Senyor Rey Juxta lo poder dela Cort declar e lo declarat affecta deduescha”, segueixen les rúbriques “Que la Senyora Regina Juxta lo poder dela cort declar E que lo .S. Rey o fassa de dure en effecta”, “Que lo Senyor Rey declar sobre la lleuda de cobliure”, “Que lo Censal deles .cc.as lliures promes en la capitulacio de vilafrancha sia nulla e extint”; al f. xvij “Que la Reyal pragmatica sia rreuocada”, “Que lo Senyor Rey declar sobre los censals nous del general”, “La offerta e donatiu deles ccc.as lliures”, f. xvijv “La decretacio del Sindicat per la venda dels censals deles .ccc.as lliures; f. xviij “Que los Censals deles ccc.as lliures sien axi priuilegiats com los altros Censals del general”, “Que totes les penes bans e terços per qualseuol causa comeses o jncorreguts sien rremesoes [sic] encare que per exequucio daquells fos procehit apenyores”, “Que nos pac dret de Sagell deles letres e prouisions que per exequucio deles presents questions o sentencies per lo .S. Rey e Reyna se trauran”; i al verso d'aquest darrer foli, “Protestacio del stament ecclesiastich”, “Protestacio del stament Militar” i “Protestacio del Stament Reyal” amb la qual acaba el text conservat
Record Status Created 2002-09-04
Updated 2008-01-24