Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5137
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels teixidors i dels paraires
Titles Capítols de l'ofici dels paraires
Incipit & Explicits rubr.: Capitols del offici dels perayres
acc.: Ara hoiats que nottifica e denuncia lo spectable e magniffich mossen Vidal castelladoriz caualler conseller cambrer lochtinent del molt alt senyor Rey en los Regne e ylles de Mallorques … son stats decretats e auctoritzats certs capitols fets e ordonats per los honorables Jurats e lo Sindich (…) los quals son dela tenor saguent
intr.: Molt magniffich lochtinent general. Per vostra magnifficencia es estada feta decretata e auctoritzada sots XVIII de dehembre prop passat certa ordinacio … e aquells fer publiquar e denunciar per que algun no puxa allegar ignorancia, los quals capitols son dela tenor seguent
dispositio: E primerament com en la dita ordinacio sia stat prouehit e ordonat que tot drap qui sia atrobat en frau segons que en aquela ordinacio es disposat … Per tant lo dit spetable e magniffich lochtinent general mana los dits capitols esser publiquats e denunciats per los lochs acostumats dela present ciutat per ço que de aquells ignorancia nos puxa allegar. Dat en Mallorques a XXV de setembre any Mil CCCL nou
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1459
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:175-82
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5354
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2632)
Copied 1459 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels paraires, promulgat 1459
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2011-11-14