Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5129
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels sastres
Titles Capítols de l'ofici de sastre
Incipit & Explicits rubr.: Capitols per lo offici de sastres
acc.: Die martis XIII mensis Augusti anno anatiuitate domini M.CCCCXXXVII. Die et anno predictis existente honorabili bernardo de lupiano milite consiliario illustrissimi domini Regis locumtenenti honorabilis berengarii de ulmis militis consiliarii dicti illustrissimi domini Regis Gubernatoris Regni Maioricarum (…) comparuerunt coram eis Guillellmus montserrat petrus torell et paulus vallariola superpositi collegii sastrorum … et locumtenenti honorabilis assesoris supplicationem et capitula que sequntur
pream.: Dauant la sauiese de vos molt honorable mossen bernat de lupia caualler e conseller del senyor Rey e loctinent del honorable mossen berenguer dolms caualler e conseller del dit senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques humilment signiffiquem Guillem montserrat pere torell e pau valloriola sastres … que com entemps passat per los precessors lurs sien stats fets e ordonats molts e diuersos capitols per ben auenir e utilitat del dit collegi (…) pusquen dels dits capitols segons fins assi es acustumat pratichar e usar lo vostre honorable offici sobre les dites coses humilment imporant
exordi: Tostemps sien en lo nom de nostre senyor e dela verge madona sancta Maria. Amen
dispositio: Començaren los bons homes qui en aquell temps eren vius aquesta sancta Almoyna … E noresmenys proueheis e mana aquells capitols esser registrats en lo libre extra ordinari dela sua cort. E esser segellat ab lo segell maior dela sua cort
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1312 - 1437
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Bernat de Llupià, cavaller
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:100-19
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5346
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2630)
Copied 1428 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de sastre, promulgat 1312 - 1437
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2011-11-14