Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5127
Authors Casa dels Jurats
Ofici de blanquers i assaonadors
Titles Ordinacions de l'ofici de blanquers i assaonadors
Incipit & Explicits rubr.: Ordinacions del offici de blanquers e asseunadors
pream.: Die sabbati xx januarii anno predicto anatiuitate domini M.CCCC. vicessimo. Die et anno predictis coram nobilit et prouido viro Olfo de proxida milite Gubernatore Regni Maioricarum, comparuerunt discretus Johannes mayrach, notarius et sindicus … et capitula infrascripta cuius quidem supplicationis et Capitolorum tenor talis est ut sequitur
? INTR: A la gran justicia de vos molt Noble Mossen olffo de proxida Caualler conseller del Senyor Rey e Gouernador del Rgne de Mallorques. Expossen los honorables Mossen Ramon çafortesa Caualler, Arnau sureda … Que con per lo Sobre posats dels blanquers e asseunadors dela Ciutat stat aells exposat e request que alscuns capitols fayhents per los dits officis ffosen atorgats (…) e ab aquells pusquen viure e regirse segons que en aquells se conte a honor del dit senyor e utilitat dela cosa publica. La tenor empero dels dits Capitols es segons se segueix
dispositio: I. E primerament ordonarem que al dimarts apres seguent la festa de sinquagesima del any present … E laltra meytat pertanye ala almoyna del dit offici
epíleg: Quibus supplicatione et capitulis oblatis idem nobilis Gubernator accendes … ac auctoritatem suam generose concessit ad quinque annos tum primos et continue sequentes et non ultra
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1420
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Olf de Pròixida i de Cervelló, Baró de Lluxent
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:75-83
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03