Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5126
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols sobre revenedors i calderers
Incipit & Explicits rubr.: Sobre Revenedors i Calderers
pream.: Lo molt noble e magniffich mossen ffranci darill Caualler Conceller Capita maiordom lochtinent general del molt alt senyor Rey, e per lo dit senyor regent lo offici dela Gouernacio del Regne de Mallorques … per beneffici e utilitat del dit Regne e per euitar fraus scandils e occassio de mals
dispositio: Statueis e ordona que dessiauant alcuns Capsers, o reuenedors de draps, vels, teles, o altres qualseuol merceries, no puesquen anar per la Ciutat … per quascuna vagada que trobat sera en pena de deu liures e confiscacio deles coses, e mercerias que portara sens alguna graia emerce (…) Eaço sots pena de xxv liures aplicadores la maytat al fisch del Senyor Rey. Elaltra maytat als murs dela present Ciutat. E si pagar no les poran, de star lx jorns en la presso per quascuna vegada que trobats hi seran
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1350 [?] - 1400 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Francesc Erill i de Centelles, noble [?]
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:83-85
Note si es tracta del governador Francesc d'Erill, el text hauria de datar-se entre 1452 i 1457
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03