Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5125
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels teixidors i dels paraires
Titles Capítols dels teixidors
Incipit & Explicits rubr.: Capitols dels texidors
pream.: Nouerint uniuersi quod die lune quarta mensis decembris anno anatiuitate domini Millessimo CCCC. nonagessimo primo. Comparentes ante presenciam honorabilis viri domini ffrancisci sagarriga militis consiliarii domini Regis et generalis gubernatoris Regni Maioricarum, venerabilies Arnaldus serra … et obseruari ac per loca solita ciuitatis Maioricarum voce preconia publicari in hunc modum
intr.: Ara hoiats que notiffica atot hom generalment lo honorable mossen ffrancesch sagarriga caualler consaller del senyor Rey e gouernador general del Regne de Mallorques que ell ha aprouades confermades e auctoritzades les ordinacions deualls scrites les quals li foren presentades escrits per lo shonrats jurats del dit Regne e per los sobreposats del offici dels taxidors … que daqui auant sien per cascuns tengudes e inuiolablament obseruades les dites ordinacions les quals son aytals com se seguexen per orde
dispositio: Primerament que alcun taxidor laner o flassader no degue daqui auant ensenyar, o mostrar lo dit offici de taxidor ne enson teler meta alcun sarrayn catiu, o franch ne alcun bort, o fill de catiu grech … Item que si alcunes flassades de pel de calciner seran portades e atrobades en Mallorques per uendra en les quals no sien fetes les vores e listes demunt contengudes que sien cremades en la plassa dela cort. Vidit Mateus. Die lune XVIII mensis decembris anno predicto (…) fecisse et publicasse voce tube per loca solita Ciuitatis Maioricarum omnia et singula capitula antedicta
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1391
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:75-83
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03