Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5123
City and Library Perpignan Archives Municipales
Collection: Call number AA.8
Title of volume Libre de constitucions. Capitols | de Cort. priuilegis. concessions. | prouisions e letres reyals faents | en e sobre la moneda Barchinona | axi de diners menuts com de | Croats. e encara de florins de | Arago ( centrat a la meitat superior de la coberta, escrit a tinta negra)
Llibre de instrucctions y capitulacions de la fabrica de la moneda de or y croats de plata y altres ques fan en la present vila y casa de la seca de Perpinya, N. 434 ( a la coberta posterior per una mà del s. XVII)
Llibre de les monedes
Copied Barcelona: Jaume Garcia, 1443 a quo - 1475 ad quem (data de la
ltima disposició i data de la mort de l'arxiver)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-xliii + 5
Collation 1-316
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
Size pàgina 305 × 220 mm (Tréton)
caixa 166 × 115 mm
Hand gòtica cursiva acurada i homogènia
Watermark flor en forma de tulipa amb dos pètals
creu
Pictorial elements Il·lustració armes d'Aragó (porten l'or amb quatre pals de gules, amb sant Joan Baptista de carnació, vestit de color de sorra tenint a la mà dreta una creu alta d'or i damunt del braç esquerre un anyell pasqual de plata brodat sobre els quatre pals) (coberta anterior) (Tréton ed.)
Caplletres: amb tinta negra, de mida més gran que la lletra del text, situades al marge
Rúbriques en tinta vermell
Titre courrant en tinta vermella, indiquen els noms dels reis d’Aragó sota el regnat dels quals es promulgaren les disposicions
Other features Justificació: a punta de carbó
Condition Són en blanc els cinc folis finals, que duen dues foliacions diferents, una a llapis 44-48 i altra a tinta 49-53. La foliació a tinta romana és original del copista, fou feta en tinta negra al recto
Binding pergamí reaprofitat on es copiava una carta de guiatge atorgada per Martí l'Humà a València el 1403
Previous owners (oldest first) Perpignan: Arxiu de la Seca 434
References (most recent first) Tractat a: Estrada Rius (2012), La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obrers i de moneders a la Corona d'Aragó 173-5
Descrit per: García et al. (2009), El Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, Arxiver Reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà. Amb un estudi numismàtic de Jérôme Bénézet 8-10
Note Volum amb glosses marginals al marge, en català, obra del copista. Manuscrit no vist.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12517
Location in volume ff. 1-43
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11330
Jaume Garcia. Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó compilat per l'arxiver reial de Barcelona per a ús de la seca de Perpinyà
Language català
Date compilat 1454 a quo - 1475 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1v] Confirmació del senyor rey en Jaume primer del statut e cor ordonat per lo vaguer e prohòmens de la ciutat de Barchinona sobre la forma dels pagaments fahedors de moneda doblencha novament instituhida ab la moneda vella de quaern
text: Jacobus, Dei gratia rex Aragonum … [ 43] … Testes: Johannes Bover, burges, Johannes Grimau, Damlacius Domenech
Note llevat del títol, extret del facsímil, reproduïm el text de l'edició de Tréton
Record Status Created 2015-04-13
Updated 2015-04-17