Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5122
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 9/2005 | Antic 9-9-7 | Antic 11-3-4 /12 | Antic 11-2-3/311
Copied 1330 a quo (data del document del f. 232r)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-236 + II (fol. mod.)
ff.: II + j-ccxxxvj + II (fol. ant.)
Collation 114 218 314 418 58 618 714 620 9-1416 158/7 (manca el foli final del plec)
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
23 línies (f. 47)
21 línies (f. 190)
Size relligadura 310 × 231 mm (pla anterior)
pàgina 300 × 230 mm (f. 47)
caixa 175 × 137 mm (f. 47)
Hand cursiva catalana de diverses mans
Watermark arc amb sageta (ff. 20, 21)
grifó de mig cos (f. 86)
flor ram amb dues flors en forma de tulipa (f. 104)
claus dues claus (f. 125)
Pictorial elements Rúbriques en vermell, en algunes parts, només hi ha la rúbrica inicial en vermell i s’ha deixat espai en blanc per a les secundàries (ff. 1-53r, 90r-138r, 158r-210, 211v-232r)
Calderons en color negre (ff. 45r-46r)
Calderons en la tinta marronosa del text, que semblen afegits posteriorment (ff. 90v-96r)
Caplletres: senzilles en vermell, sense decoració (ff. 1-8)
Caplletres: espai en blanc per a caplletres, sense lletres de guia (llevat d’excepcions, com la del f. 189v) (a partir del f. 8v)
Tocs de color majúscula amb decoració en vermell al f. 53r
Altres: resta del volum sense decoració
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: segueix l’esquema bàsic per a textos a una columna (segons esquema Derolez 13) sense línies de guia per als renglons
Perforacions: perforacions rodones, fetes amb un punxó des del recto als quatre angles de la caixa
Reclams: sense reclams
Signatures: amb restes de numeració de quaderns, només visibles al quadern 10è que duu una “x” al centre del marge inferior del seu primer foli
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada
Condition manuscrit restaurat, en molt bon estat; alguns marges deteriorats i el folis inicials una mica bruts; taques d’humitat que no afecten ni a la lectura ni a la consolidació del volum. Incomplet al final. Són en blanc els ff. 21r, 82v-89v, 124r-125v. Abans de l’actual restauració el volum estaria desordenat o en mal estat, car la signatura està anotada a llapis a l’actual f. 3 i el foli 1 está pegat sobre el 2. La foliació antiga en xifres romanes comença amb el primer foli del volum, però no es veu clarament fins al f. 4; ambdues foliacions coincideixen fins al final del volum i no tenen errades; la moderna, a llapis, que seguim, es troba situada sota l’antiga en xifres romanes de l’angle sup. extern, que no es veu a tots els folis. Els folis de guarda són moderns
Binding moderna, en tela sobre cartó fort, amb tela i llom de pell, sense teixell, llevat d’una etiqueta de paper on s’indica la signatura actual
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin I:90-2
Note El volum té diverses signatures antigues: 9-9-7 (a llapis, anotada al capdamunt del primer foli, al centre, damunt la signatura actual); 11-3-4 /12 (a tinta ratllada amb llapis vermell al capdamunt del primer foli); 11-2-3/311 (a llapis blau, a l’angle sup. extern del primer foli, ratllada amb llapis negre).

Segells en tinta vermella de la RAH en alguns folis, p. e. al peu f. 236v, darrer del volum. Algunes anotacions marginals i manícules assenyalen l’interès del text (p. e. ff. 142v-143r) o afegeixen comentaris en llatí (f. 106r). Donat que no existeix cap inventari o catàleg on consti el volum, hem consultat amb la bibliotecària, qui ha consultat la fitxa i ens ha informat que no consta cap informació sobre la seva procedència

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12509
Location in volume ff. 46v-52v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Title(s) in witness Libellus de batallia facienda, f. 46v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 46v] Libellus de batallia facienda
text: [b]4Atayla jutgada ans que sia jurada si per cauallers deu esser | feta sia fermada ab penyores… … [ f. 52v] … [L]2a Cort deu auer per lo camp afer .xx Morabatins entre am|dues les parts lo Cauall e los guarnjments e les armes del | vençut aia la cort
Note amb alguna nota marginal en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12510
Location in volume ff. 189v-194v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
Title(s) in witness Constitutiones facte per P. arnaldi de Ceruarja, f. 189v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 189v] Constitutiones facte per P. arnaldi de Ceruarja vicarium barchinone et bauilum [sic] barchinone | & Consiliarios & probos [?] homines barchinone / et confirmate per dominum Regem Jacobum
tit.: Constituciones barchinone facte per dominum Regem Jacobum
intitulatio: J2acobus dej gratia Rex Aragonum valencie et Murcie at Comes bar|chinone
salutatio: dilecto suo Petro Arnaldj de Ceruarja vicario bar|chinone et vallentie … pro tempore | Jbi fuerit. Salute & dilectione
acc.: jn literjs [?] capituljs jnfascriptis a nobis Petro | Arnaldj de ceruarja vicario supradicto … quorum capitulorum tenor taljs est
tit.: De ordinacionibus ᵭcorum constitucionum
intr.: [a]2quest [sic] ordonaments [sic] de vall scrit han tractats e ordonats en .p. | A. de Ceruera … nouellament scrits quen sia feta la sua volentat axi con a | ell placia
tit.: De examjnacione aduocatorum
dispositio: [ f. 190r] [p]2rimerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats e que na|gun nogos auocar que no sia auocat … [ f. 194r] … Equj les dites coses jurar no uolra ne sia reebut en les dites | Corts ajutgar ne auocar entro que haja jurat. ¶ Atorga ho lo sen|yor Rey e vol e mana que ajco [?] e totes les altres coses damunt | dites sien tengudes e fermament obseruades
tit.: E dicce ordinaciones | obseruentur
conf.: [i]2gitur cum sit nobis cordj et Regalj … [ f. 194v] … esequtor
datatio: Date valentie. quar|todecimo. kalendas. Madij. anno. dominj Millesimo Trecentesimo prjmo
Note sense anotacions als marges. Rúbriques en llatí, text en català
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12511
Location in volume ff. 197v-198
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1254
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Preconització: prohibició als clergues que exerceixin l’ofici de la notaria
Language català
Date escrit 1302-06-22
Title(s) in witness preconjtzacio, f. 197v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 197v] [¿?]2 et prima sequens preconjtzacio fuit preconitzata publicata per Ciuita|tem barchinone djẽ dmc̃ ffesto Pentecostes .xv. kalendas. Juny anno | domjnj Millesimo. Trecentesimo Secundo.
tit.: Preconjtzacio facta per predictis
text: [a]2ra oyats permanament del Senyor Rey que naguna persona persona [sic] quj | port corona clerical e portant si per clergue daquiauant en la terra | o en la senyorja del dit senyor Rey no fassa nagunes Cartes ne | nagunes scriptures publiques ne en naguna manera no sia rebut | a offici de notarja … [ f. 198r] … en altra manera encorrera lo perill de | lur offici e no res menys la jndignjcio [sic] del senyor Rey
Record Status Created 2015-01-27
Updated 2018-02-23