Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5120
Authors Casa dels Jurats
Ofici del mestre de guaita
Titles Addicions als capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita
Incipit & Explicits rubr.: Addicio
acc.: Ara hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen Vidal Castella doriç Caualler Conceller Cambrer eloctinent general el molt alt Senyor Rey en los Regne e illas de Mallorca … ia estade feta la ordinacio seguent
dispositio: Per obuiar ales Barchades, o fuytes de catius … e obseruen e noy contrauinguen sots les dites penas de las quals sera feta prompta erigurosa exequcio sens tota gracia emerce. Dat en Mallorques a VIIII de ffabrer any Mil CCCCLXI. Albertinus vidi. Ffonch publicada la present crida dilluns a VIIIIo de ffabrer any demunt dit per Nanthoni costa trompeta dela uniuersitat de Mallorques
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1461
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:50-52
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2343
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2622)
Copied 1461 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Addicions als capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1461
ID no. of Witness 2 cnum 10204
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 64 (BITECA manid 2847)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1700
Location in witness ff. 17v-18v
Title(s) Casa dels Jurats… Addicions als capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1461
Incipit & Explicits rubr.: [ 17v] Addicio
intr.: Ara hoiats que notifica lo spectable é Magnifich mossen Vidal Castella doriç Caualler … que com per lo bon estament de la cosa publica de la present Vniuersitat e, Regne de Mallorques sia estada feta la ordinacio seguent
dispositio: Per ob[?]ar áles Barcades, y fuytes de Catius les quals molt souint se seguexen … [ 18v] … sots les dites penes deles quals sera feta prompta e, rigurosa exequutio sens tota gracia emerçe dat en Mallorques a viij. de febrer M CCCC.Lxj. Albertinus vidit
subscr.: Fonch publicada la present crita dilluns a viijo. de febrer any demunt dit per Antoni Costa Trompeta dela Vniuersitat de Mallorques
Note segueix una disposició en llatí
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2011-08-28