Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5119
Authors Casa dels Jurats
Ofici del mestre de guaita
Titles Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita
Incipit & Explicits rubr.: Capitols e ordinacions fetes per lo offici de mestre de guaita
acc.: Are hoiats lo Magnifich mossen Berenguer Dolms caualler conceller camerlench loctinent general del molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques a tot hom generalment e a tota persona de qualseuol ley condicio o stament sian que com per donar orde e manera deguda al mestre dela guaita e als senyors dels catius e als catius de aquesta Ciutat e ylla de Mallorques … a instancia e araquesta del discret en Barthomeu palmer mestre dela guayta haienfets e ordenats e per lo magnifich lochtinent general auctoritzats los capitols e ordinacions dela tenor seguent
tit.: Que nengun catiu no gos jaura fora lo alberch de son Senyoir ni daltre
dispositio: Primerament que daci auant negun catiu no gos jaure nigun vespre fora lo alberch de son senyor ne casa logade … Item qu elo magnifich Gouernador dona ses veus e dona auctoritat e ple poder que les exequcions dels demunt dits Capitols sien fets per lo dit mestre dela guayte eque ell be ediligentment regira lo dit offici seruant los drets al Senyor Rey ebinifici de son Regne. Albertinus vidit
epíleg: Com lo dit Gouernador mane que los demunt dits Capitols sien seruats … on poran aquelles veure e pendre de aquelles translat si hauer ne volran per ço que dela obsweruacio de aquelles algu nos pusca scusar. Dat en Mallorques a XXXI de Març any Mill CCCCLI. Albertinus vidit
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1451
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Berenguer d' Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau [1456]
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:28-50
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9888
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. 195-199
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451
Incipit & Explicits rubr.: [ 195] Capitols e ordinacions fetas per lo offici de mestre de guayte
pream.: Ara hoiats lo magnifich mossen berenguer dolms caualler … per lo magnifich loctinent general auctoritzats los capitols e ordinacions dela Tenor seguent
rubr.: Que negun catiu no gos Jaure fora lo alberch de son senyor ne daltre
dispositio: Primerament que daci auant catiu no gos jaure negun vespre fora lo alberch de son senyor … [ 198v] … dela observacio daquells algu nos pusca scusar
datatio: Dat. En Mallorques xxxj de Març any Mill CCC LJ. Albertinus vidit
tit.: Addicio
pream.: Ara hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen vidal castella doriç … qui sia stat moro o catiu de L. asots
dispositio: Per tant lo dit spectable e magnifich loctinent [f. 199] general ab tenor de la present mana a tot hom generalment que la sobradita ordinacio tinguen e obseruen e noy contrauinguen sots les dites penas de las quals sera feta prompta e rigurosa exequcio sense tota gracia e merçe
datatio: Dat. en Mallorques a viiijo de ffarer any Mil cccc lxj albertinus vidit
colofó: Ffonch publicade la present crita diluns a viiijo de ffabrere any demunt dit per Nanthoni costa trompeta dela vniuersitat de Mallorques
ID no. of Witness 2 cnum 2337
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2622)
Copied 1461 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451
ID no. of Witness 3 cnum 10203
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 64 (BITECA manid 2847)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1700
Location in witness ff. 1 prel. i 1-17
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Capitols e ordinacions fetas per lo Offici de Mestre de Guaita
rubr.: [ 1] Capitols E ordinacions fetes per lo offici de mestre de Guayte
intr.: Ara hoiats lo Magnifich mossen Berenguer Dolms cauller [sic] … auctorizats los Capitols é ordinations dela tenor seguent
tit.: Que negun Catiu nos gos jaure fora lo alberch de son senyor e daltre
dispositio: Primerament que deci hauant ningun catiu no gos Jaura ningun vespre fora lo alberch … [ 16v] … que ell be é diligentment regira lo dit offici seruant los drets al señor Rey é binifici de son Regne. Albertinus vidit
tit.: Com lo dit Gouernador mane que los demunt dits Capitols sien seruats
conf.: Per tant lo Magnifich lloctinent general e, Gouernador … [ 17] … per ço que dela obseruacio de aquells algu nos pusca escusar
datatio: Dat. en Mallorques a xxxj. De Març any Mil quatre cents sinquanta y hu. Albertinus vidit
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2011-11-14