Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5119
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number lat. 4670A
Title of volume Constitutiones catalonie ( a ploma al f. I)
Copied 1321 - 1323 (Coll i Rosell)
1341 - 1360 (primera unitat ff. 1-66)
1301 - 1330 (segona unitat ff. 67-240)
1440 a quo

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-340 (fol. mod.)
Collation 1-316 48 5-610 78 8-910 108 11-1710 186 19-2110 224 23-358 362/1
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
Size pàgina 343 × 235 mm (Coll i Rosell)
caixa 195 × 115 mm (aprox., folis amb glossa marginal) (Coll i Rosell)
caixa 225 × 145 mm (aprox. folis sense glosa marginal) (Coll i Rosell)
columna 195 × 50 mm (folis sense glosa marginal) (Coll i Rosell)
columna 225 × 65 mm (folis sense glosa marginal) (Coll i Rosell)
Hand gòtica de diferents mans, en general libràries (Coll i Rosell)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (a la segona unitat codicològica)
Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració filigranada en el color complementari amb alguna bipartides amb els mateixos colors (ff. 6v-10v, 19r- ##)
Caplletres: secundàries, sovint han quedat sense executar i estanassenyalades amb lletres de guia (ff. 11-17, ###, 119-122)
Calderons espai en blanc per als calderons (ff. 119-122, ###)
Calderons alternen blau i vermell
Il·luminacions caplletres i miniatures historiades de bona factura, per mà de diversos artistes (Coll i Rosell)
Il·lustració escut al peu de diversos folis (complet als ff. 123r, 138r, 167r i inacabat al f. 95r)
Titre courrant en vermell (visible als ff. 7r-15v, 123v-134v, 138v-149r, ##)
Other features Disposició del pergamí als quaderns: PCCP (cal verificar a les diverses parts del volum)
Justificació: aparentment a punta de plom
Pautat: l'habitual per a dues columnes, esquema 43 de Derolez, amb línies de guia per als renglons
Perforacions: rodones, situades als marges, assenyalant les línies fonamentals de la justificació i d'altres situades al marge extern vertical fregant el tall, que assenyalen els renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc, l'escriptura queda per sota
Signatures: no es veuen
Reclams: horitzontals, centrats amb decoració senzilla (al quadern 9)
Reclams: horitzontals, centrats però sense decoració (quaderns 24-25 i 27-34)
Reclams: sense reclam (1-8, 10-23, 26, 35-36 en alguns casos per acabar obra)
Condition Manuscrit amb restes d'una foliació en xifres romanes i-xxiii (67-90 fol. mod.), té també una foliació posterior a ploma a l'angle superior extern que numera també els folis en blanc.
Binding relligat en pell, marroquí vermell amb superlibris daurat amb les armes franceses, s. XVIII
Previous owners (oldest first) Despuig (família) (identificació discutida car es basa en la identificació de l'escut d'armes)
Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó (Avril)
Associated persons Nom de Joan Marco (nom escrit al f. I r inicial de guardes, sota el títol del volum)
References (most recent first) Descrit per: Coll i Rosell (1995), Manuscrits jurídics i il·luminació. Estudi d'alguns còdexs dels Usatges i Constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià (1300-1350) 19-43
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique , n. 105, 128, 221
Tractat a: Bohigas (1960-67), La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la historia de la miniatura catalana 2:48-50
Note Volum miscel·lani format per tres unitats independents, que reberen la seva disposició actual a mitjans s. XV a la cort napoletana dels reis d'Aragó.
Internet http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447875t.r=4670a.langES vist 2015-03-09

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12514
Location in volume f. 6r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10444
Hug de Cardona, 10è. Vescomte de Cardona. Deseiximents enviats al rei Alfons el Benigne
Language català
Date escrit 1335-12-14
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 6r] Al molt alt e molt poderos senyor. Namfos per la gracia de deu. Rey d arago de valentia de Cerdenya de Corsagua e Comta | de barchelona
intitulatio: Nuguet vescomte de Cardona aparalat al vostra seruey
text: deguda rauerentia ab honor en totes cosas. e comanam | nos senyor en vostra gracia si a vos plau. ja sabets senyor com nos auets demanada postat del Castell dodena lo qual | axi lo noble en Ramon folch vezcomta de Cardona auj nostra. com lo nobla en Ramonet folch auuncle nostra e successi|uament lo Noble nuch vezcomta de Cardona para nostra han tengut per alou e possayt pacificamen de .l. anys a ença | poch mes o meys [sic] e sens que mamorja de homens no es en contrarj. que sapien ne ajen vist ne hoyt dir que Rey | arago nultemps agues ne demanas postat del dit castell … dexaxjm nos de vos senyor ens acun|dam per nos e nostras valedos e caualers vassalls e sotmeses nostras. axi que de mal ne don que nos ne ells façam | ne feçen ales hosts vostra quj lo dit Castell nos tenen assetgat ne als lochs don les dites hosts son ne a abens | lurs ne a a quells quj son en valença ne defanjment de les ditas hosts ne a tots altres quj vjandes los por|ten ne en altra manera los donen sofert ajuda ne secors tenguts non siam. Empero senyor per aquests | acundament nons entanem a desaxjr dela de vos senyor ne de vostras fills
datatio: Datum a castell foljt de Rjubragos | a xiiij. dies de daembra. anno dominj M ccc xxxv
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12545
Location in volume f. 6r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11360
Arnau Roger II de Pallars, 13è. Comte Pallars Sobirá. Deseiximents enviats al rei Alfons el Benigne
Language català
Date escrit 1335-12-14
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 6r] Al molt alt e molt poderos senyor Namfos per la gracia de deu Rey d arago etcaetera
intitulatio: Nartal Roger de palars
intr.: aparalat al vostra seruey | besan les vostras mans humilment senyor me coman en vostra gracia si a vos plau
text: Entes he senyor que auets demanada postat | del Castell dodena. lo qual senyor molt antigament vezcomta de Cardona ha tengut per alou … Emperho senyor per aquests acuydaments nom enten adesexir dela persona de vos senyor ne dee vostras fills
datatio: Datum | a Castell foljt. a xiiij. dies de daembra. anno dominj Mcccv [sic]
nota: Semblants desaxjments foren tramesas al dit senyor Rey per narnau Roger danglarola | Arnau Roguer de pallars. lesquals letras foren partides per a.b.c.
Note Segueix una “Peticio pro pace et treugua fractis” en llatí i uns Usatici et constitutiones en llatí. Als ff. 7r-10r canvia el tipus de lletra i comença una gòtica molt acurada i una presentació delicada; després desapareix la decoració i la lletra empitjora.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12506
Location in volume ff. 138va-142rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138va] En qual manera batayla de ca|ualers se deu fer
text: B4ATAYLA. | iutgada ans que sia | iurada si per caualers | deu esser feta sia ferma|da ab peynores tents. … [ 142rb] … L2O caual els guarnimens e les | armes del uensut aya la cort
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12516
Location in volume ff. 167ra-169va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Language català
Date celebració 1301
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167ra] Capitula facta super salarijs judi|cum aduocatorum et procuratorum | ac etiam arbitrorum. rubrica.
intitulatio: I4ACOBVS DEI | gracia Rex aragonum … Comes | barchinone
salutatio: dilecto suo .P. | .A. de ueruaria … Salutem et dilectionem
intr.: litteris et ca|pitulis infra scriptis a uobis .P. Ar. | de ceruaria uicario … Quorum ca|pitulorum tenor talis est
pream.: Quests [sic] ordonamens daual escritz | han tractats eordonats en .P. A. [f. 167rb] de ceruaria veguer … que sia feta la sua uolentat | axi con a el placia
rubr.: aduocati examinetur
dispositio: P2Rimerament ordonaren que tots | los auocatz sien examinats que | negu no gos auocar qui no sia | examinat … [ 169va] … E qui les | dites coses iurar no uolra no sia | resebut en les dites corts a iutyar | ne auocar entro que aia iurat. | Atorga ho lo seynor [sic] Rey euol e | mana que asso e totes les altres | coses damont dites sien tengudes | e fermament obseruades
execució: I2Gitur cum sit … executore
datatio: Datum valen|cie .xiiij.º kalendas May. anno domini .Mo | .ccc.º primo
Record Status Created 2015-01-27
Updated 2018-06-12