Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5106
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: leg. 1592, exp. núm. 18
Title of volume Actus Apostolorum ( titre courant)
Copied 1351 - 1370 (J. Riera)
1387 - 1410 (V. Beltran 2012, època de Joan I o Martí I)
1330 - 1400 (A. Soler 2012)
1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1301 - 1400 (PARES, Casanellas i Riera)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
f.: 106 mod. (només es numera el primer foli) (PARES)
Collation 12
Page Layout 2 columnes (a tot el fragment)
33 línies (1r) (la columna dreta té l'última línia en blanc)
31 línies (2r)
Size pàgina 310 × 222 mm (1r)
caixa 245 × 172 mm (1r)
columna 245 × 80 mm (1r)
intercolumni 245 × 12 mm (1r)
caixa 240 × 224 mm (2r)
columna 240 × 80 mm (2r)
intercolumni 240 × 14 mm (2r)
Hand gòtica cursiva catalana
Pictorial elements Rúbriques en vermell, es limiten al núm. en romans que numera els capítols, situada als marges o als intercolumnis
Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració senzilla filoforme en el color complementari
Tocs de color vermell en algunes majúscules
Titre courrant en vermell (centrat al marge superior, distribuit entre els dos folis: “Actus | Apostolorum’’)
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: les línies directrius segueixen l’esquema bàsic per a dues columnes (Derolez 43)
Perforacions: menudes i rodones als angles de les caixes, l’escriptura posa sobre elles i dificulta la seva localització
Signatures: no n'hi ha restes
Reclams: no n'hi ha restes
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition bifoli en molt bon estat de conservació; al segon foli es veuen tres jocs de quatre perforacions horitzontals, que es corresponen amb les que té el lligall, fent evident que va estar cosit amb els folis del lligall com a relligadura. Entre els dos folis conservats s’ha perdut un bifoli, que seria el del centre del plec, per tant es tractava d’un manuscrit íntegrament realitzat en pergamí
Binding no en té
Previous owners (oldest first) Barcelona: Inquisició
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Part del mateix manuscrit que manid 5107 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1586, exp. núm. 1. 1351 - 1370. Mattheus, Evangeli segons Mateu (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 5107 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1586, exp. núm. 1. 1351 - 1370. Mattheus, Evangeli segons Mateu (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
Part del mateix manuscrit que manid 5108 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1591, exp. núm. 15. 1351 - 1370. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400.
manid 5108 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1591, exp. núm. 15. 1351 - 1370. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 10
Tractat a: Avenoza et al. (2014-06-09), BITECABlog: Novetats de BITECA / Novedades de BITECA
Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 69
Descrit per: Riera i Sans (2011), Inspecció personal
Descrit per: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Note Bifoli conservat protegint un plec interior d'un procés lligall de la Inquisicio del s. XVI (un document és de 1556), sense anotacions marginals ni notes de lectura. No es conserva la foliació original, al marge superior extern de l’actual f. 1, a tinta, numerat 106 al s. XVII-XVIII? Aquest número corresponia a la seva posició dins del lligall, el f. 2 no está numerat car és el final del lligall i té davant nombrosos folis en blanc que no estan numerats (la foliació del lligall només arriba fins al darrer foli escrit).

El fragment servia de coberta dels ff. 45-67 Avenoza; dels ff. 106-267 Casanellas.

Procedeix de la Inquisició de Barcelona, però desconeixem a qui fou incautat el volum del que formava part el bifoli.

Pergamí de bona qualitat amb la part carn molt clara.

Actualment (01/03/2018) el bifoli es troba descosit del lligall, tot i que no s’ha procedit a estirar-lo ni a cobrir els pocs forats que té.
Internet http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=7244506&fromagenda=N pàgina no estable vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12439
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11415
Desconegut. Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (17:24-19:6 [?])
Language català
Date traduït 1351 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] quest es. Sel deu quj ha fet aquest mone tot | quant en el es. Eaquest com çosia cosa que el sia se|nyor del cel e de la terra. el nohabita pas als tem|ples qui son fabregats per mans de homes nj | ha freytura de neguna cosa … [ 1vb] … E dix sant | pau. Johan bateya lo poble de babtisme de | penjtencia disent que els deguessen creure ensel | qui venrja apres del ço es en ihesuchrist. E quant
Condition fragment
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12487
Location in volume f. 2ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11415
Desconegut. Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (21:8-22:8)
Language català
Date traduït 1351 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 2ra] d[.] del auengeli. Aquest era .i. dels .vij. | de demoram abel. Eel hauia .vij. fiyles | verges que prophetitzauan. Eaxi con nos de|morauem alguns jorns sobrevench .i. hom | propheta qui era de les encontrades de judea e | hauia nom agabus. E quant el fo vengut | a nos el pres la sentura de sant pau e ligant | les mans els peus asi mateix / dix. Aço diu | lo sant esperit. Aquel hom de qui es aquesta centura | tot en axi lo ligaran los juseus en iherusalem … [ 2vb] … Eesdeuench | se que endementre que yo anaua e quant yo fuy ven|gut en Damasch de mig iorn sobtanament | me enuirona e sobre pres .i.ª gran claredat | del cel e caseguj en terra e quant fuy casut en terra | Jo ausi vna vou quem dix. en lengua ebrayca | Saul Saul perque me perseguexs. Eyo respos
Condition fragment Record Status Created 2014-04-21
Updated 2022-02-11