Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5098
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 2081
Title of volume Llibre dels espartes ( portadella)
Copied Barcelona: 1488 - 1711 (catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: 78
Hand cursiva gòticohumanística (taula)
humanística cursiva posteriors (als afegits)
gòtica de forma (al primer text)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a les inicials de paràgraf (ff. 6-18)
Condition són en blanc els ff. 27r, 29r, 3r, 39r-v, 67r-77v. Volum amb altres numeracions antigues, la primera del s. XV està tallada i era en xifres romanes (i-xxi) mentre que les altres dues són posteriors
Binding pell marró sobre fusta llom i cobertes estampades amb ferros fred, claus de defensa i restes de tanques metàl·liques protegit per una funda. perg. espanyola (catàleg BdC)
Note Al f. 72r “Josephus Mari scrivit”. El 1829 era a mans de José Martí
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/manuscritBC/id/16738/rec/1
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/16582 reproducció digital vist 2017-05-22
http://cataleg.bnc.cat/record=b1465960~S13*cat catàleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12377
Location in volume ff. 3v-16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11279
Confraria dels esparters i vidriers. Ordinacions
Language català
Date promulgat 1480 ?] - 1711
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Taula deles coses contengudes en les ordinacions fetes per los honorables consellers e promens de Barchinona sobre los officis de sparters e vedriers
índex: Primo en lo primer capitol de elegir promens de sparers e vedriers en cartes .xj … [ 5] … Capitol .xxv com san etzemjnar los quj an a perar botiga en cartes .xxij.
aprov.: [ 6] [N]7Os johannes dei gracia Rex nauarie locutenentis generalis serenissimi dominj regis aragonum. Piis et caritatitus operibus … quibusdam capitulis per proceres infrascriptos excellencie nostre presntatis et exhibitis seriei [?] sequentis
pream.: [m]2Olt alt e molt excellent senyor ala uostra gran senyoria humilment suppliquen los promens dels espartes dela Ciutat de barchinona que com ells a hour e reuerencia … [ 6v] … sot inuocacio del dit confessor mosenyor sent bernardi en la esgleya de frares menors dela present Ciutat de barchinona esobre e per raho de aquella agen ordonat la forma seguent
intr.: [e]2N nom de deu e dela sua benauyrada mare uerge nostra dona sancta maria e del glorios confessor mosenyor sent fernardi sia amen. Per tant com confraria engendre amistat e moltes almoynes … los espartes ordonaren los capitols seguents
text: [p]2Rymerament senyor molt excellent suppliquem als dits prohomens que sia de nostra merce donar e atorgar licencia e facultat perpetuals als prohmens confrares … [ 15v] … que sia uostra merce los dits Capitols ecascu de aquells els dits espartes lo aratorgar [sic] econfirmar ca aquells per nostres officials fer tenre e obseruar com conseruesquen coses piadoses e profitoses allurs animes. E tindra ho a singular gracia emerce
conf.: [c]2Apitula ipsa et contenta in eis laudamus … [ 16] … hanc fieri uissimus Regio sigillo inpendenti munitam. Bat barchinone. […] Domini Millesimo […]
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12378
Location in volume ff. 16-27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11279
Confraria dels esparters i vidriers. Ordinacions (1482)
Language català
Date promulgat 1480 ?] - 1711
Title(s) in witness Ordinacions del offici dels esparters
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16] Ordinacions del offici o exercici dels Sperters fetes per los honorales [sic] consellers e prohomens dela present ciutat de Barchinona a xv de nohembre any mcccclxxxij. e son les quis seguexen
text: A3ra hoiats de part del honorable mossen Galçeran carbo Mostassaff dela Ciutat de Barchinona. Que Com de e per les coses deius scrites segons experiencia ho mostrat … [ 27] … les puixen jnterpretar corregir declarar e smenar vna vegada e moltes a llur bona coneguda
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12379
Location in volume ff. 27v-28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11279
Confraria dels esparters i vidriers. Ordinacions (1480)
Language català
Date promulgat 1480 ?] - 1711
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27v] Ordinacions fetes per los Consellers e Consell de xxxij prohomens o per comissio e auctoritat de aquell a xxviiijº de ffebrer any Mil cccc Lxxxº. Sobre lo offici dels sparters
intr.: Com en lo exercici del offici dels sparters de la Ciutat de Barchinona segons experiencisa ha mostrat se facen moltes errors… [expl. int.] ab jurament que los dits prohomens qui han fer dit examen hagen aprestar que be e leyalmen e ab tota honestat se hauran en aquell
text: Jtem ordonaren Los dits honorables Consellers e pro-homens [f. 28r] dela dita Ciutat que persona alguna no puixa esser admesa en lo dit examen … [ 28r] … les puixen jnterpretar corregir declarar e smenar vna vegada e moltes a llur bona coneguda
Record Status Created 2013-11-10
Updated 2017-05-22